user_mobilelogo

DŮLEŽITOST SKUPINEK

František Flek


Úvod
Jaký má církev (ale i každý jednotlivec) daný úkol?

1.      Sloužit Bohu (modlitby, půst, chvály, přímluvy, Boží povolání, služba ...)

2.      Sloužit jeden druhému (povzbuzování, napomínání, odpouštění, praktická láska, oddanost, pomoc ...)

3.      Sloužit světu (evangelizace, sociální pomoc, humanitární pomoc, misie ...)

 Co je to církev?

Často si pod pojmem církev představíme církevní budovu, dům. Ale zřídkakdy si pod tím hned představíme lidi.

1K 16,19  Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě.

Ko 4,15  Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě.

Fl 1,1-2  1Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, 2sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě.

 

Apoštol Pavel pod pojmem církev vždy viděl lidi. Proto oni, jako církev v domácí skupince, byli schopni naplnit výše uvedené úkoly, které jsou církvi uloženy.

 Jak se my snažíme naplnit námi svěřené úkoly?

Na shromáždění také chválíme Boha, modlíme se, jsme spolu, přijímáme Boží slovo.

Většinou je to ale tak, že skrze nedělní shromáždění dostáváme informace nebo takové první „nakopnutí“, abychom se v něčem změnili, rozhodli.

Pak také potřebujeme něco, co nám pomůže uvést to do praxe, zažít praktické křesťanství. Při shromáždění většinou zažíváme pasivní křesťanství, konzumní.

Nedělní shromáždění

Domácí skupinky

Je kladen důraz na to, co si pamatujeme z kázání.

Je kladen důraz na to, jestli děláme to, co slyšíme.

Sleduje se účast.

Sleduje se proměna do podoby Ježíše Krista.

Většinu duchovní služby dělá pastor a vybraní služebníci.

Každý má rovnou příležitost sloužit.

Můžeme se schovat v anonymitě.

Nutí nás to nezůstávat v ulitě.

Vidíme se pouze na shromáždění.

Jsme povzbuzováni setkávat se častěji během týdne.

Vybuduje pouze formálnější vztahy.

Poskytuje hlubší zázemí.

Posiluje vztah k denominaci.

Posiluje příslušnost k tělu Kristovu.

Problémy může řešit pouze pastor a člověk si s ním musí domluvit schůzku.

Problémy se řeší společně a hned.

Víme, že bychom měli pamatovat i na evangelizaci.

Osobně se angažujeme v získávání nových lidí.

Závěr

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že skupinky jsou pro naše praktické křesťanství nepostradatelné.