user_mobilelogo

Vycházel, vcházel, vyváděl a přiváděl

Michal Beran


V dnešním článku bych chtěl vedoucí domácích skupinek (a samozřejmě i jejich pastory) upozornit na to, co mimo jiné znamená být "pastýřem Božího lidu ". Bible na toto téma mluví velmi často a velmi jasně. Jenže my máme někdy ten problém, že jim nerozumíme úplně přesně, jelikož nikdo z nás neměl tu možnost několik let se starat o velké stádo ovcí.

Uvedu příklad, kterému jsem sám mnoho let vůbec nerozuměl. Nu 27,15-17 ... Mojžíš promluvil k Hospodinu: "Nechť Hospodin, Bůh duchů všech tvorů, ustanoví nad pospolitostí muže, který by před nimi vycházel a vcházel a který by je vyváděl a přiváděl, aby Hospodinova pospolitost nebyla jako ovce bez pastýře." ...

Tomu, že Boží lid potřebuje pastýře od Boha podle jeho pravidel vesměs všichni rozumíme. Že je třeba se za něho modlit a že se má o svěřené stádo dobře starat tomu také. Protože když to tak dělat nebudeme, bude Boží lid jako ovce bez pastýře. Ale co znamenají tato čtyři slova? ... který by před nimi vycházel a vcházel a který by je vyváděl a přiváděl, ... Dlouho jsem jim nerozuměl, a myslel jsem si, že se asi jedná o takové vzletné básnické obrazy. Později jsem zjistil, že skutečný pastýř od ovcí (který s nimi chodil po izraelských horách - ne těch našich, kde je plno zeleně) by mne velmi rychle vyvedl z omylu. Co tato slova pro takového pastýře v poušti znamenala?

Představme si, že je momentálně se svými ovcemi na kopci, kde je (prozatím) dostatek zeleně. Ale tu jeho ovce velmi rychle vypasou. Pokud tam s nimi zůstane, nebudou mít za chvíli žádnou pastvu. V okolí je samá poušť, a kde je jen trochu zeleně pasou se stáda jiných pastýřů. Co musel tento pastýř udělat?

1) _ Vycházel. Musel od ovcí odejít a najít pro ně nové pastviny. To znamenalo zajistit ovce po dobu své nepřítomnosti, zjistit kde nové pastviny jsou, zjistit jak se tam s nimi dostane, zjistit jaká na ně cestou čekají nebezpečí a mnohé jiné důležité informace.

2) _ Vcházel. Když se vrátil, musel celé stádo na tento velký přesun připravit. Jelikož jsem nikdy nebyl pastýř ovcí, nedovedu si vůbec představit co to všechno obnášelo. Ale jistě nemohl k nim jenom přijít a říct: "Tak holky, jdeme!"

3) _ Vyváděl. Musel je vyvést, jít před nimi, řešit jejich každodenní problémy, starat se o dostatek krmení včetně vody (pokud museli putovat mnoho dní), musel je také nechat odpočívat, musel je chránit a mnoho jiného.

4) _ Přiváděl. Když je konečně dovedl na novou pastvinu, musel pro ně zajistit klidné nocování, musel řešit jejich problémy, chránit je a mnoho jiného. Ale nemohl se s tím příliš zdržovat. Za chvíli bude vypaseno a ovce by měly hlad. Musí je zajistit a celý kolotoč začíná znovu.

Poznámka: po celou dobu se rodila jehňata. Vše musel dělat tak, aby to přežila.

Jistě jsem ani částečně nevystihl, co tato čtyři výše citovaná slova znamenají. Ale jedno je jasné. Pokud pastýř stáda podle těchto bodů nejednal, tak sice ovce pastýře měly, ale byly jako ovce bez pastýře.

Mojžíš věděl co říká, když o tyto věci prosil. Sám byl předtím, jak víme, čtyřicet let pastýřem ovcí na poušti.

Pokud se pořádně zamyslíme nad Mojžíšovou službou pro izraelský národ, tak vidíme, že přesně naplnil výše jmenované čtyři body.

1) _ Vycházel. Od Boha dostal naprosto přesné instrukce kam a jak je má dovést.

2) _ Vcházel. V Egyptě musel lid na cestu připravit. Všichni víme, co to obnášelo.

3) _ Vyváděl. Prošel s nimi celou cestu (všechna) úskalí až k zaslíbené zemi.

4) _ Přiváděl. Protože je, jak víme, nemohl sám do zaslíbené země dovést, zajistil a vychoval toho, kdo to vykonal.

Co to znamená pro nás? Často si myslíme, že toto platí jenom pro pastory. Ale já bych chtěl něco ukázat vám milí vedoucí domácích skupinek.

1) _ Vycházel. Přicházíš pravidelně před Boží tvář abys dostal jasné instrukce jak a kam máš své (mini) stádečko vést? Myslím modlitby a čtení Bible. Vzděláváš se od zkušenějších vedoucích jak se vede domácí skupinka? Myslím osobní setkávání s ostatními vedoucími skupinek a studium příslušné literatury. A především, setkáváš se také se svým pastorem, který tě vyučuje a jasně tě informuje, jak on si přeje aby jsi svou skupinku vedl? (Pokud to nedělá, vyžaduj to po něm.) Už je na vašem (skupinkovém) kopci všechna potrava spasena a už tam jen bečíte hlady a vzpomínáte jak tam kdysi bylo všeho dostatek?

2) _ Vcházel. Pokud jsi zjistil, že to ve tvé domácí skupince není tak, jak si přeje Pán a pastor, čekají tě velké změny. Potřebuješ moudrost, trpělivost a vytrvalost na to aby lidé, kteří jsou ti svěřeni pochopili změny, které je čekají, přijali je, stáli za tebou a byli ochotni s tebou vyjít z těch spasených luk a byli připraveni jít tou těžkou cestou změny. Protože na spasených loukách je přece jenom víc trávy než v okolních pouštích, kudy budete možná muset projít. Pokud je nepřipravíš, tak ti cestou budou rebelovat a utečou od tebe.

3) _ Vyváděl. Víš kam chceš dojít. Cestu znáš, ale ne detailně. Čekají tě nečekané události, které jsi vůbec neočekával. Tvoji svěření lidé tě někdy příjemně, ale i nepříjemně překvapí. Nesmíš se nechat zmást malými věcmi. Hleď stále na cíl, který jsi poznal, jdi za ním (i přes nepředvídané těžkosti) a přitom řeš problémy svého (mini) stáda. Pamatuj, že tvůj Bůh je s tebou. I tvůj pastor.

4) _ Přiváděl. Až tam budete, prosím tě, neusni tam. Nebo se staré problémy vrátí. Přivedl-li jsi své lidi tam, kam jsi měl, rychle se začni dívat na bod číslo jedna, jinak tam zase budete bečet hlady.

Samozřejmě, použil jsem trochu alegorických obrazů k vašemu povzbuzení a napomenutí. Pro lepší pochopení doporučuji přečíst si životopis Mojžíše a Davida. Zvláště oni dva jsou nám v této problematice opravdu super příklady. Asi proto, že oba byli nejdříve pastýři ovcí a pak Božího lidu. Možná, že bychom měli naše pracovníky na pár let posílat na praxi do oblastí kde se pasou ovce. Pokud možno v pouštích. Samozřejmě, to je jen vtip.

Kéž nám Pán bohatě požehná v plnění těch čtyř výše jmenovaných bodech.