user_mobilelogo

(Obsah knihy) Úvodní poznámky

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)

Úvodní poznámky

Úvodní slovo:

Toto nové vydání navazuje a rozšiřuje původní podobu příručky o domácích skupinkách, která u nás již rovněž vyšla v českém překladu. Tato obsáhlá a tématicky nově koncipovaná příručka jistě najde uplatnění při rozšiřování znalostí v nových podmínkách života domácích skupinek v našich sborech. Příručka je velmi vhodným doplněním studijního materiálu také pro ty, kteří již vlastní její původní verzi. V zájmu ucelenosti a zachování kontextu je překlad proveden co nejvěrněji, včetně zachování i těch pasáží, které jsou shodné s odpovídajícími úseky v původní verzi příručky.

překladatel - Ing. Pavel Vondra

Jsem velmi vděčný Pánu Ježíši Kristu za to, že pojem "domácí skupinka" v naší zemi již zdomácněl, a že v mnohých sborech již skupinky fungují. Někde lépe, někde hůře. Pro ty, kteří se chtějí v této oblasti služby více vzdělávat a chtějí, aby jejich domácí skupinky splnily to, co je od nich očekáváno, jsou určena tato osvědčená skripta. Mám velkou naději, že vám všem náš dobrý Pán požehná při studiu této knihy a při zavádění jejích rad do života vašich sborů a skupinek.

pastor sboru AC Kolín - Michal Beran

Překlad: ... Ing. Pavel Vondra

Další spolupracovníci: ... Radka Fleková

Grafická úprava: ... Michal Beran

Poznámka:

... Citace z Bible jsou uvedeny z Bible Logos 97. (Ekumenický + kralický překlad Bible + překlad Nová smlouva. Překlad není uváděn.). Jsou vždy napsány kurzívou a odděleny třemi tečkami. Jak je právě zde (pro příklad) uvedeno. V původním textu jsou na ně jen odkazy. Pokládám za důležité tyto odkazy citovat, protože většina z nás si je nikdy nevyhledá. ...

Přeloženo:

s povolením Křesťanského centra Buchegg

pro vyučování na VOŠMT (Vyšší odborná škola misijní a teologická) a pro vnitřní potřeby AC (Apoštolská církev).

První vydání - Leden 2000

Apoštolská církev - sbor Kolín - V Zídkách 402, KOLÍN II, 280 02

Důležité:

Tato příručka je určena pro práci domácích skupinek v Křesťanském centru Buchegg. Všechna práva vyhrazena.

"RUND UMS ZELLENLEBEN"

Handbuch für Zellenleiter

Susanne Kuttruff

Christliches Zentrum Buchegg

Hofwiesenstr. 141

8057 Zürich

Tel. 01/362 82 65

Třetí vydání - Červen 1995