user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - A

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část první
Vize

Kapitola - A

Co vlastně je práce domácích skupinek?

Zásada:

Když nebudeme mít ve svých srdcích jasný pohled nebo představu o této službě, pak nedosáhneme cíle.

- A - 1 -

Princip práce domácích skupinek je:

že malé skupinky, které se setkávají po domech, rostou a pak se dělí. Tento proces se děje nepřetržitě, nejen pouze jednou - obdobně jako biologická buňka: ta roste a když dosáhne určité velikosti, pak se dělí. To se děje nepřetržitě.

Princip se nazývá "MULTIPLIKACE" (NÁSOBENÍ): 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - atd.

- A - 2 -

Co není práce domácích skupinek

Není to:

 • žádný klub nebo spolek pro lidi stejného smýšlení nebo jen pro přátele, abychom se pěkně poměli.
 • žádný exklusivní, navenek uzavřený kruh; také žádná nezávislá skupinka.
 • žádná doplňková aktivita nebo program, aby se v úterý večer něco dělo; žádná léčba činností.
 • žádný "módní výstřelek" nebo dobrý nápad, který budeme napodobovat.
 • také místo, kde člověk uskutečňuje své vlastní představy a nápady.

- A - 3 -

Co je práce domácích skupinek a kvůli čemu je nutná?

1. Zdůvodnění:

Přímý biblický vzor.

Podívejme se o něco blíže na první sbor:

  • Věřící se tehdy setkávali po domech, ačkoliv v příslušných městech byl sbor: Sk 2,46; 5,42; 12,12; 20,20.

Sk 2,46 ... Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. ...

Sk 5,42 ... Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista. ...

Sk 12,12 ... S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. ...

Sk 20,20 ... Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách. ...

  • V Pavlových listech čteme také o sborech, které se setkávaly po domech: Ř 16,5; 1K 16,19; Ko 4,15; Fm 2.

Ř 16,5 ... Pozdravujte také shromáždění v jejich domě. Pozdravujte Epaineta, mně velmi drahého, který se jako první v provincii Asii oddal Kristu. ...

1K 16,19 ... Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě. ...

Ko 4,15 ... Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě. ...

Fm 2 ... A Apfie milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i církvi, kteráž jest v domě tvém: ...

  • Ježíš často sloužil po domech: L 10,38; Mt 9,10 atd.

L 10,38 ... Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, ...

Mt 9,10 ... Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. ...

  • Dům měl tehdy velký význam: Sk 10,24.27; 16,15.32; 20,20.

Sk 10,24.27 ... Nazítří přišli do Cesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. ... Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. ...

Sk 16,15.32 ... Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: "Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty"; a my jsme její naléhavé pozvání přijali. ... A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. ...

Sk 20,20 ... Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách. ...

Vlastní služba a život sboru se často uskutečňovaly po domech.

Důležité je, aby shromáždění po domech patřila k místnímu sboru:

 • byla ve spojení, ve vztahu
 • nebyla "sektářsky" samostatná

Poznámka na okraj:

První církev neměla žádnou "komisi pro výstavbu", i když tak rychle rostla. Církevní budovy, tak jak je známe dnes, vznikaly teprve o mnoho let později.

(viz příloha - 1 - "Podobenství" o sboru se dvěma křídly.)

Církevní budovy v sobě nesou nebezpečí. Dávají falešný obraz o tom, co to skutečně znamená být křesťanem, budovat sbor a sloužit Bohu. Neboť církevní budova není sbor.

Shrnutí k prvnímu zdůvodnění:

Vypadá to tak, že se většina sborových setkání v Novém zákoně uskutečňovala po domech. Tím bylo evangelium rozšiřováno rychle a živě (blízce životu).

2. Zdůvodnění:

Práce domácích skupinek vychází ze samotné podstaty sboru!

Co to je sbor?

 • Rodina, bratrství, lidé.
 • Obecenství: skupina, která má mít k sobě blízko a je závazná.

Nejen pastor, ale my všichni neseme zodpovědnost jeden za druhého a máme být mezi sebou těsně propojeni (Ef 4,16; Ko 2,19).

Ef 4,16 ... z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. ...

Ko 2,19 ... Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. ...

Bible nám v Novém zákoně ukazuje, že:

 • starat se, povzbuzovat, napomínat, pomáhat atd. je uloženo VŠEM VĚŘÍCÍM.
 • jen velmi málo určitých věcí je omezeno na jednotlivce, jako např. úřady.

ALE: SLOUŽIT JE ULOŽENO VŠEM!

Aby se to mohlo stát, potřebujeme k tomu správný rámec. Tento rámec je při bohoslužbě k dispozici jen ve velmi omezeném rozsahu. Tam nemohou být nikdy uspokojeny všechny potřeby.

 • Při nedělním shromáždění se nemůžeme plně zúčastnit na životě jednotlivce.

K tomu jsou nutné přehledné domácí skupinky, kde se mohou lidé otevřít před Bohem a také sami před sebou, neboť my všichni máme potřebu mít někoho blízkého, kdo nás přijímá. Musíme mít na paměti, že žijeme ve světě odcizení. Proto má být v domácí skupince zprostředkována "blízkost".

3. Zdůvodnění:

Aby věřící sloužili a pastoři mohli vidět svůj skutečný úkol tj. připravovat věřící!

Pastor není s to unést břemeno celého sboru.

  • Ef 4,11-12 Pastor připravuje svaté (věřící nebo laiky) k tomu, aby tito mohli vykonávat službu.

Ef 4,11-12 ... A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, ...

Pastoři, Boží služebníci, jsou dáni sboru, aby připravovali laiky pro službu.

  • Sk 6,1-7 Úlohy musely být nově rozděleny. Laičtí spolupracovníci byli nasazeni. Vedoucí domácích skupinek jsou laickými spolupracovníky.

Sk 6,1-7 ... V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: "Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova." Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. ...

Vedoucí domácích skupinek mají pomáhat pastorovi v přípravě věřících, neboť práce domácích skupinek je návrat ke kněžství (tj.) službě každého jednotlivého věřícího.

Rostoucí sbor se neobejde bez laických spolupracovníků.

Sboru byla dána plná moc pro duchovní službu; vedení sboru byla dána autorita vyzbrojit Boží lid pro službu. Ježíš učil svou malou skupinu učedníků tím, že jim svou službu předváděl praktickým, "do očí bijícím" způsobem. Teprve poté je vyslal, aby naučené použili cíleně na domě Izraelském. Pavel sledoval podobné směrnice. První církev vyzbrojovala věřící pomocí bohoslužeb v chrámu a společenství po domech.

Vývoj a příprava skrze "kanál" domácích skupinek je efektivním krokem, který můžeme nalézt v Písmu a také u hnutí obnovy v dějinách církve. Úspěšné provozování domácích skupinek pro službu a také pro přípravu je vhodným klíčem k uskutečnění úkolu sboru, tj. sloužit lidem a vychovat je ke službě.

4. Zdůvodnění:

Vedení potřebuje zase vedení.

  • Ex 18,13-27 - Lid Izraele - 600.000 mužů.

   1 nad 1.000 / 100 / 50 / 10

   Vedoucí skupinky je dosazen nad 10

   Vedoucí pásma je dosazen nad 50 atd.

Ex 18,13-27 ... Nazítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl: "Jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera?" Mojžíš tchánovi odpověděl: "Lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami; učím je znát Boží nařízení a řády." Mojžíšův tchán mu odpověděl: "Není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoli bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Ti soudili lid, kdykoli bylo třeba; obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten se ubíral do své země. ...

  • Mk 6,34-44 Ježíš přikázal učedníkům, aby všechny rozsadili po skupinách. Výsledek čteme ve verši 42. " ... a jedli všichni a nasytili se. ..."

Mk 6,34-44 ... Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a čas už pokročil. Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu." Odpověděl jim: "Dejte vy jim jíst!" Řekli mu: "Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?" Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když to zjistili, řekli: "Pět, a dvě ryby." Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. I rozložili se oddíl za oddílem stokrát po padesáti. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch pak, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů. ...

5. Zdůvodnění:

Evangelizace probíhá přirozeným způsobem.

Evangelizace začíná se vztahy a ne s bohoslužbou nebo nějakou aktivitou. Předchozí čtyři zdůvodnění mají také za cíl, abychom sloužili ztracenému světu. Domácí skupinka je motorem pro sborovou evangelizaci. Každý je tím zasažen. Nově věřící mohou být pomocí skupinky také ihned uvedeni do těla. Skupinka je také místem, kde může být uchováno ovoce evangelizace.

(Prostuduj si lekci o evangelizaci viz ... část pátá)

- A - 4 -

Dvojí zaměření domácích skupinek

 1. Domácí skupinky jsou tady proto, ... ABY SLOUŽILY.
  • jeden druhého budovat
  • láska směrem "dovnitř"
 1. Domácí skupinky se mají ... MULTIPLIKOVAT (NÁSOBIT SE, MNOŽIT SE).
  • evangelizace životem
  • láska směrem "ven"