user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - B

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část první
Vize

Kapitola - B

Naše vize

1.   Dlouhodobá vize:

Chceme mít v Zürichu a okolí domácí skupinky, které by se průběžně násobily, a tím by obsáhly celé město a okolí. Lidé by tak měli možnost slyšet evangelium a uvěřit. Prací domácích skupinek mají být také nalezeni a vychováni budoucí vedoucí a pastoři.

2.   Bezprostřední a nepřetržitá vize:

Činnost našeho sboru se odvíjí ve "dvou rovinách":

 1. nedělní shromáždění,
 1. ze sboru vycházející domácí skupinky.

Je pro nás důležité, aby se pokud možno všichni členové sboru závazně pohybovali v těchto dvou rovinách, aby se tak mohli vyvíjet podle Boží vůle. Tyto dvě roviny nepředstavují zákon, nýbrž směr. Bez tohoto směru může být systém domácích skupinek sotva úspěšný.

Sledujeme následující záměry:

 • aby bylo podporováno vědomí naší odpovědnosti vůči sousedům, spolubydlícím nebo městu a mohl být vytvořen most k nevěřícím lidem.
 • aby lidé uvěřili, domácí skupinky rostly a násobily se.
 • aby o nově obrácené mohlo být osobně pečováno a ihned mohli být integrováni (zapojeni) do života sboru.
 • aby každý dorostl do hlubokého vztahu k Bohu a byly podporovány osobní vztahy mezi jednotlivými věřícími.
 • aby jsme se mohli osobně a do hloubky zabývat potřebami a těžkostmi věřících.
 • aby se každý mohl aktivně podílet na službě, poznat a vykonávat svou funkci v těle Ježíšově a dary Ducha se mohly projevovat.

Domácí skupinka je hybnou pákou pro sborový život. Považujeme ji za základní stavební kámen místního sboru. Ona není jenom částí sboru, ona je sborem. Proto nechceme zůstávat sborem se skupinkami, nýbrž se chceme stát tzv. "skupinkovým sborem."

Jde o to, aby byli lidé získáni pro Ježíše?

 • Má se to stát v domácích skupinkách a s jejich pomocí.

Jde o to, aby byli lidé budováni?

 • Má se to stát v domácích skupinkách a s jejich pomocí.

- B - 1 -

V zásadě rozlišujeme tři typy systémů domácích skupinek

1.   "Přívěskový" systém.

Práce domácí skupinky začíná často ve skrytu (v ústraní) a není vedením sboru oficiálně vyhlášena. Jiné služby a obory činností jsou ve sboru důležitější. Většinou za tím stojí osoba - laik, která má tuto práci na srdci. Odejde-li tato osoba ze sboru, pak s největší pravděpodobností práce domácích skupinek zanikne.

Asi 10% sborů, které mají práci domácích skupinek, pracuje tímto způsobem a obsáhnou tím nejvýše 20% členů sboru.

Výsledek tohoto systému vypadá takto:

 • studium Bible,
 • jsou budovány vztahy,
 • je probuzen smysl pro obecenství.

2.   "Zapojený" systém.

Domácí skupinky patří k mnohým různým aktivitám sboru.

Ilustrace: jako v bufetu (kavárně) má člověk možnost výběru a sám si také vybírá. Práce domácích skupinek je v prvé řadě aktivitou a jednou z oblastí činnosti místního sboru. Tento systém je spuštěn hlavním pastorem. Často pak deleguje pravomoc na jiného spolupracujícího pastora. Jakmile má sbor mnoho skupinek, stává se tato osoba časově velmi omezenou. Často jsou pak uvedeni do služby tzv. vedoucí pásem nebo úseků. Problémy se objevují, když domácí skupinky nerostou nebo když nepřicházejí budoucí vedoucí.

Asi 80 - 90% sborů, které dnes mají domácí skupinky, pracuje tímto způsobem a obsáhnou až cca 50% členů sboru.

Výsledek tohoto systému vypadá takto:

 • studium Bible,
 • jsou budovány vztahy,
 • je probuzen smysl pro obecenství,

+

 • pastorační péče,
 • veřejné uznání vedoucích - laiků.

DŮLEŽITÉ:

Když se dnes mluví o práci domácích skupinek, jsou tím většinou míněny první dva systémy, ale on existuje ještě další systém!

3.   "Plně integrovaný" systém tzv. "skupinkový sbor".

Tento systém je spuštěn (nastartován) hlavním pastorem, je jím podporován a řízen!

Příslušnost k domácí skupince je stejně důležitá jako nedělní shromáždění! Domácí skupinka je považována za životně důležitou součást křesťanského života a od každého se očekává, že bude v nějaké domácí skupince. Na tomto systému je nápadná neustálá osobní péče a podpora vedoucích a věřících, stejně tak jako růst pomocí evangelizace životem.

Jen cca 1% sborů, které mají práci domácích skupinek, pracuje tímto způsobem, ale obsáhnou 80 - 90% členů sboru.

Výsledek tohoto systému vypadá takto:

 • studium Bible,
 • jsou budovány vztahy,
 • je probuzen smysl pro obecenství,
 • pastorační péče,
 • veřejné uznání vedoucích - laiků

+

 • evangelizace životem,
 • silný a osobní systém podpory.

Není to struktura "plně integrovaného" systému, který způsobuje růst sboru, ale je to "kanál", který tento růst umožňuje.

- B - 2 -

Srovnání systémů 1 + 2 a systému 3

1.   Povolání

Systém   1 + 2
Systém   3

Členů:

Podle seznamu členů rozdělení nebo přidělení. To se může stát zeměpisně nebo podle pospolitostí.

Členů:

Očekává se, že každá skupina získá své vlastní členy ve své sféře vlivu.

(Např. "přátelskou evangelizací".)

Vedoucích:

Všeobecná výzva k vedení nebo určení osobně pastorem, podle schopností nebo pozice.

(Např. starší, učitelé.)

Vedoucích:

Vedoucí domácí skupinky je zodpovědný za vyhledávání možných vedoucích ve vlastní skupině a ty s pomocí vedení obvodu vychovává.

2.   Školení / vzdělávání

Systém   1 + 2
Systém   3

"Učení se praxí" - to nejdůležitější!

(Princip: mistr - učedník.)

Školení začíná většinou po převzetí domácí skupinky.

Školení začíná hned po obrácení: základní kurz, kurz přípravy spolupracovníků, základní kurz pro vedoucí domácích skupinek atd. Nevyučuje se jen ve třídách, ale více se dbá na osobní doprovázení a vzor.

Nepřetržité školení bývá často jen sporadicky (ojediněle).

Dokonalejší podklady pro vedoucí nejsou ve většině případů k dispozici.

Neustálé obnovování vize nepřetržitým školením vedoucích domácích skupinek hlavním pastorem a vedením obvodu (týká se také vedoucích pásem). Tato setkání posilují vizi a jsou důležitým povzbuzením pro vedení.

Vedoucí pásma pěstuje (udržuje) osobní kontakt ke každému vedoucímu domácí skupinky.

Existuje možnost se vyvíjet dále - např. stát se vedoucím pásma nebo podle povolání nastoupit do služby na plný úvazek (pastor území).

3.   Aktivity / evangelizace

Systém   1 + 2
Systém   3

Vzývání, modlitba, studium Bible, obecenství.

Všechno, co člověk dělá, má sloužit buď k budování nebo k evangelizaci.

Méně telefonických kontaktů. Méně pastorační péče.

Telefonické kontakty a služba návštěv také mimo setkání domácích skupinek.

Evangelizace velmi sporadicky (ojediněle).

Kontinuální evangelizace (bez přerušení).

Více aktivita nebo "schůze".

Volné večery nebo jiné společné akce, aby se mohl vytvářet vztah s nevěřícími lidmi.

4.   Očekávání

Systém   1 + 2
Systém   3

1.   Od vedoucího domácí skupinky:

Vést dobře domácí skupinku. Navštěvovat školení. Růst je žádoucí.

"Hlavní věc, že všechno jde dobře!"

1.   Od vedoucího domácí skupinky:

Růst - uvnitř i navenek!

Všechny připravovat ke službě - používání duchovních darů.

Budování: prohlubovat vztahy, vyrovnávat se s těžkostmi, utvářet hodnoty.

Přátelská evangelizace - růst.

Dělení domácích skupinek, multiplikace! Noví vedoucí.

2.   Od členů domácí skupinky:

Pokud možno být přítomen - snadno se ale najdou důvody pro nepřítomnost. Raději žádné změny.

2.   Od členů domácí skupinky:

Nechce vynechat ani jedno setkání - domácí skupinka je jeho rodina. Očekávání jsou ta samá, jak je výše popsáno.

5.   Všeobecný přehled

Systém   1 + 2
Systém   3

Aktivita:

Spíše pasivní - v získávání členů, ve vývoji k vedení a evangelizaci.

Životní styl, životní postoj:

Spíše agresivní (útočný) - v získávání členů, ve vývoji k vedení, v evangelizaci.

Slabá vize.

Silná vize, jasné stanovení cíle.

Centrum zájmu: orientace na vedení a na zájmy a závislost na tom.

Centrum zájmu: orientace na vztahy, potřeby, cíle a úkoly.

Systém, který my sledujeme, určuje výsledek!

Jak vidím já práci domácích skupinek?

Naším cílem (vizí) je, abychom jako sbor stále více a více dorůstali do "plně integrovaného" systému a tím se stali tzv. "skupinkovým sborem"!

- B - 3 -

Forma struktury služby domácích skupinek

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 1

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 2

- B - 4 -

Zdůvodnění rozdělení do obvodů, území a pásem

1.   Kvůli čemu potřebujeme strukturu?

Zabýváme se prací, která stále přibývá, roste a vyvíjí se. To s sebou přináší nechtěně změny. Z toho důvodu je potřebné neustále přizpůsobovat struktury a způsoby práce, aby se růst, který nám chce Bůh darovat, "nezadusil".

Naší velkou touhou je, aby navzdory velikosti sboru mohlo být efektivně slouženo každému jednotlivci ve všech rovinách služby.

Vlastní cíl práce sboru vidíme v tom, že:

 • každý jednotlivec bude rozvíjen a budován.
 • bude moci být dosažena maximální účinnost ve službě svědectvím.

Tomuto cíli chceme věnovat veškerou pozornost a zároveň se odklonit od všeho, co neslouží tomuto cíli a naopak se přiklonit ke všemu, co tento cíl podporuje.

Od rozdělení na obvody a od toho, že se všichni pracovníci sboru na plný úvazek zasadí za tento cíl, konkrétně očekáváme:

 • lepší péči o jednotlivé věřící,
 • lepší rozdělení úkolů (nikdo nemá být přetížen),
 • lepší spolupráci,
 • lepší přípravu na to, co očekáváme, totiž velkou žeň.

2.   Jak to vypadá v praxi?

 • Vedoucí domácí skupinky slouží až 15 členům své skupinky (pak se má domácí skupinka dělit) a je podporován vedoucím pásma, který byl sám vedoucí domácí skupinky.
 • Vedoucí pásma se stará o cca 3 - 5 vedoucích domácích skupinek a je podporován pastorem území.
 • Pastor území slouží cca 3 - 5 vedoucím pásma, tzn., že v jednom území se může nacházet až 25 domácích skupinek. Pastor území je ve službě zaměstnán na plný úvazek. Je podporován pastorem obvodu.
 • Pastor obvodu slouží až 5 pastorům území. Je pod vedením pastora staršího.

Pastorové území a pastor obvodu jsou ve svém obvodu především zodpovědni za duchovní péči a službu návštěv, jakož i za vývoj vedení a stanovení cíle.

3.   Biblické kořeny pro takto vytvořenou strukturu najdeme v Ex 18,13-27.

Ex 18,13-27 ... Nazítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl: "Jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera?" Mojžíš tchánovi odpověděl: "Lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami; učím je znát Boží nařízení a řády." Mojžíšův tchán mu odpověděl: "Není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoli bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Ti soudili lid, kdykoli bylo třeba; obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten se ubíral do své země. ...

Poté, co Mojžíš poslechl svého tchána a ustanovil vedoucí

 • nad deseti, ... (rovina vedoucího domácí skupinky)
 • nad padesáti, ... (rovina vedoucího pásma)
 • nad sty, ... (rovina pastora území)
 • nad tisíci, ... (rovina pastora obvodu)

byl znovu uvolněn ke službě pro Pána.

Nejzajímavější na tom je, že ihned poté Mojžíš našel čas (Ex 19) k tomu, aby vystoupil na horu Sinaj a trávil čas s Bohem. V důsledku toho pak mohlo být lidu Izraele dáno Desatero (Ex 20).

4.   Co to znamená pro vedoucí domácích skupinek?

Každá domácí skupinka patří do určitého pásma. O každé pásmo se stará jeho vedoucí. Bezprostřední kontaktní osoba pro vedoucího domácí skupinky je vedoucí pásma.

Osobní kontakt vedoucího pásma s každým vedoucím domácí skupinky v jeho pásmu i naopak je velmi žádoucí a má být pravidelně uskutečňován.

Rozdělením do jednotlivých pásem je také pro vedoucí skupinek vytvořen určitý "malý rámec"! Rozdělení do pásem slouží v první řadě k lepší a osobnější péči o vedoucí domácích skupinek a umožňuje přehledný vývoj.

Vedoucí domácích skupinek z jednoho pásma se pravidelně setkávají s jejich vedoucím pásma. Tzn. například ve druhé hodině pravidelných celosborových školení vedoucích skupinek, při modlitebních setkáních, při setkáních pásma nebo při jiných specifických příležitostech.

Princip multiplikace (násobení) platí nejen pro rovinu domácích skupinek, ale i pro rovinu pásem, území a obvodů.

- B - 5 -

Závěrečné myšlenky k tomuto tématu

Práce domácích skupinek všeobecně ležela dlouhý čas ladem a teprve nyní začíná pomalu vstupovat do tradičního křesťanství.

Práce domácích skupinek se může stát požehnáním a fungovat jedině tehdy, když budeme připraveni ZMĚNIT SVŮJ ZPŮSOB MYŠLENÍ. Dokud se budeme držet starých struktur nebo tradic a budeme se točit okolo:

 • pastora,
 • církevní budovy,
 • nebo kolem sebe samých,

stane se toho jen málo. MUSÍME BÝT PŘIPRAVENI RADIKÁLNĚ ZMĚNIT SVŮJ ZÁKLADNÍ POSTOJ.

Aby se tak mohlo stát, potřebujeme jasný pohled a jasné porozumění práci domácích skupinek. Na tom chceme pracovat, ačkoliv jsme ještě daleko vzdáleni od ideálního obrazu.