user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - C

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část druhá
Vůdcovství

Kapitola - C

Vedoucí domácí skupinky

Vedoucí domácí skupinky je osoba:

 • s odpovědností a schopnostmi, které jsou jí dány od Boha k tomu,
  • aby působila svým vlivem na určitou skupinu Božích dětí
   • za účelem naplnění Božího záměru pro tuto skupinu.

Vedoucí domácí skupinky má velký vliv na život jednotlivců ve své skupině. On ho utváří.

To může být jak v rovině kladné, tak i záporné. Vedoucí domácí skupinky má ovlivňovat lidi takovým způsobem, aby změnili své životy k lepšímu.

- C - 1 -

Kvalifikace vedoucího domácí skupinky

1.   Kvalifikace:

Postoje a charakter.

  1. Vedoucí domácí skupinky je VZOREM (1Tm 4,12).

1 Tm 4,12 ... Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. ...

Být vzorem nemá nic společného s perfekcionismem. Vzor ukazuje, jak člověk následuje Ježíše a používá Jeho Slovo. K tomu patří i věci jako je návštěva shromáždění, chování vůči sboru, mluvení o rozhodnutích, postoje v rodině atd.

  1. Vedoucí domácí skupinky je VĚRNÝ, LOAJÁLNÍ (2 Tm 2,2; 1 K 4,2).

/ pozn. - Loajální = 1. oddaný, věrný ..... 2. poctivý, upřímný, přímý, otevřený v jednání; čestně plnící závazky, respektující zájmy druhého (slovník cizích slov) /

2 Tm 2,2 ... a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. ...

1 K 4,2 ... Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. ...

Je na něj spolehnutí jak v dobrých, tak i ve zlých časech. Věrnost je ovoce Ducha.

Loajalita vychází ze srdce, které stojí v podřízenosti vůči vedení sboru a sboru jako celku, projevuje se slovy i činy.

  1. Vedoucí domácí skupinky stojí v PODŘÍZENOSTI (Žd 13,17).

Žd 13,17 ... Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. ...

Jediná cesta, jak správně zacházet s autoritou, je, když člověk sám stojí pod autoritou.

  1. Vedoucí domácí skupinky je POUČITELNÝ (Př 9,8-9).

Př 9,8-9 ... Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí. ...

Jak reaguješ na příkazy, poučování a kritiku?

  1. Vedoucí domácí skupinky je vlastně SLUŽEBNÍKEM (Mt 20,20-28; J 13,1-17).

Mt 20,20-28 ... Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl: "Co chceš?" Řekla: "Ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království." Ježíš však odpověděl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?" Řekli mu: "Můžeme." Praví jim: "Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec." Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl: "Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." ...

J 13,1-17 ... Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?" Ježíš odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš." Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl." Řekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni." Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: "Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. ...

Má srdce služebníka a lásku k lidem.

Vývoj charakteru nikdy nepřestává - také u vedoucího ne. Zralý charakter vzniká během různých, složitých procesů. Náš charakter musí být rozvinut tak, aby odpovídal našemu povolání.

Vedoucí domácí skupinky je vlastně diakonem (jáhnem) (1Tm 3,8-13; Sk 6,3). Verš 8 morální, verš 12 rodinná a verš 9 duchovní kvalifikace.

1 Tm 3,8-13 ... Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. Ať jsou nejdříve vyzkoušeni, a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu. Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše. ...

Sk 6,3 ... Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. ...

2.   Kvalifikace:

Zralost a zkušenost.

Žd 5,11-14; Ef 4,14; Ř 8,14

Žd 5,11-14 ... O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. ...

Ef 4,14 ... Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. ...

Ř 8,14 ... Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. ...

Znamením, kterým se vyznačuje zralý křesťan, je, že se naučil nechat se vést Duchem Božím a není již více závislý na pocitech, okolnostech atd. Zralá služba je výsledkem zralého charakteru.

3.   Kvalifikace:

Schopnosti.

Vedoucí skupinky musí mít určité SCHOPNOSTI (1 P 4,11), jako např. "umět se vyjadřovat" nebo "umět vést skupinku". Schopným se člověk může stát (2 Tm 2,2)!

1 P 4,11 ... Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. ...

2 Tm 2,2 ... a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. ...

První kvalifikace je PODMÍNKOU, ty další dvě mohou být rozvíjeny.

Neohlížejme se po dokonalých vedoucích skupinek! Tyto kvalifikace nám ukazují cíl, který bychom chtěli dosáhnout.

Vedoucí skupinky musí zůstat poučitelným a být připraven razit cestu členům své skupinky a touto cestou jít v čele.

Jednou ze stěžejních vlastností výkonného vedoucího je jeho touha stále se učit a nechat se proměňovat k obrazu Ježíše. Je mimořádně důležité, když vedoucí skupinky chce, aby lidé pod jeho vedením byli rovněž proměňováni.

- C - 2 -

Odpovědnost vedoucího domácí skupinky

Služba vedoucího skupinky je mnohem více, než jen jednou týdně vést doma biblickou hodinu.

Vedoucí skupinky se nesnaží jít za přáním kázat nebo mít moc tím, že vede domácí skupinku. On je mnohem více důležitým spojujícím článkem mezi vedoucím sboru (pastýřem) a lidmi (ovcemi).

Služba vedoucího skupinky je prodloužením služby pastora sboru. V tomto smyslu není vedoucí skupinky žádným pastorem, nýbrž pomáhá, podporuje a zcela jednoduše zastupuje zájmy pastora. Vedoucí skupinky má být ustanoven jen se souhlasem pastora.

Příklad:

Tak jako těch sedm mužů v Sk 6,1-7, kteří pomáhali apoštolům starat se v jejich odpovědnosti o vdovy, tak pomáhá vedoucí skupinky pastorovi v úkolu daném mu od Boha, a to: starat se o lidi (ovce), dávat na ně pozor a vést je.

Sk 6,1-7 ... V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: "Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova." Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. ...

Vedoucí skupinky není nikdy pastorem členů své skupinky. To je velmi důležité, neboť v konečném důsledku je to pastor, kdo je zodpovědný před Bohem za svou službu a za splnění svého úkolu.

Tím je vedoucí skupinky podřízen vedoucímu sboru a má být v práci skupinky věrný jako v tom, "co mu nepatří" (L 16,12). Lidé ve skupince jsou "cizím nebo svěřeným majetkem" za který je vedoucí skupinky zodpovědný.

L 16,12 ... Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? ...

Proto nemá vedoucí skupinky činit nepřiměřené iniciativy v životě "ovcí" bez souhlasu vedení sboru.

- C - 3 -

Vedoucí skupinky naplňuje převážně úkoly pastýře

1.   Pastýř je vůdce.

Nu 27,15-17 ... Vertikální vztah - k Bohu.

1 P 5,1-4 ... Horizontální vztah - ke stádu.

Nu 27,15-17 ... Mojžíš promluvil k Hospodinu: "Nechť Hospodin, Bůh duchů všech tvorů, ustanoví nad pospolitostí muže, který by před nimi vycházel a vcházel a který by je vyváděl a přiváděl, aby Hospodinova pospolitost nebyla jako ovce bez pastýře." ...

1 P 5,1-4 ... Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. ...

2.   Pastýř nezkouší sám sebe vyvýšit.

Mt 23,5-12 ... Životní styl služebníka.

Mt 23,5-12 ... Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim 'Mistře'. Vy však si nedávejte říkat 'Mistře': jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno 'Otec': jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat 'Učiteli': váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. ...

3.   Pastýř pase stádo.

Ž 78,70-72

J 21,15-17 ... Jsou beránci a ovce.

Ž 78,70-72 ... Davida si zvolil, svého služebníka, povolal ho ze salaší, od ovcí s jehňaty ho přivedl, aby pásl Jákoba, jeho lid, Izraele, jeho dědičný díl. A pásl je s bezúhonným srdcem, rukou zkušenou je vodil. ...

J 21,15-17 ... Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé beránky." Zeptal se ho podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Buď pastýřem mých ovcí!" Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! ...

4.   Pastýř ochraňuje stádo.

Sk 20,28-32 ... Strážci / Biskupové.

Sk 20,28-32 ... Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. ...

5.   Pastýř se stará o potřeby a těžkosti stáda.

Ez 34,1-16 ... Znovu nalézt a neopustit.

Ez 34,1-16 ...I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, po ztracené jste nepátrali, zaběhlou jste nepřivedli nazpět, panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře; staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny. Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral. Slyšte tedy, pastýři, slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají; pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou. Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu, nebudou jim potravou." Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit." ...

6.   Pastýř připravuje - kněžstvo - ke službě.

1 P 2,2-5.9-10.12

Ef 4,11-13 ... Připravovat, budovat a povolávat do služby.

1 P 2,2-5.9-10.12 ... a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!' Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je 'vyvolený a vzácný'. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. ... Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste 'vůbec nebyli lid', nyní však jste lid Boží; pro vás 'nebylo slitování', ale nyní jste došli slitování. ... a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu 'v den navštívení'. ...

Ef 4,11-13 ... A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. ...

7.   Pastýř se spoléhá ve všem, co potřebuje, na "Hlavu".

L 10,3-9 ... Nespoléhá na své zkušenosti nebo schopnosti.

L 10,3-9 ... Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: 'Pokoj tomuto domu!' A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají, neboť 'hoden je dělník své mzdy'! Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: 'Přiblížilo se k vám království Boží.' ...

Pastýř (vedoucí domácí skupinky) nikdy neříká: budu se starat o ovce v úterý večer od 19.30 do 22.00 hodin, neboť pastýř žije se stádem, spí na poli se stádem, jde na nebezpečné území, aby našel ztracenou ovci a nosí beránky na svých rukách.

- C - 4 -

Popis činnosti vedoucího domácí skupinky

Jaké jsou specifické úkoly a odpovědnost vedoucího domácí skupinky?

Popis činnosti vedoucího skupinky je těsně spojen s úkolem a se službou pastora. Pastor má mimo jiného následující úkoly:

 1. Pomáhat věřícím, aby rostli do hlubšího vztahu
  • s Bohem a
  • mezi sebou navzájem.
 1. Aby bylo slouženo věřícím v jejich těžkostech.
 1. Pomáhat věřícím,
  • aby odkryli své dary a rozvíjeli je.
  • aby našli a vnímali svoji funkci v těle Kristově.
 1. Pomáhat věřícím ve službě ztracenému světu - "hledat to, co zahynulo."

Úkolem vedoucího skupinky je pomáhat pastorovi a podporovat ho ve výše uvedených oblastech jeho úkolu (pověření).

- C - 5 -

Praktické rady, jak to můžeš udělat

1.   Pomáhat věřícím, aby rostli do hlubšího vztahu s Bohem a mezi sebou navzájem.

Vztahy jsou tak důležité - a nevznikají automaticky!

Člověk je tvořen ze vztahů! Jeho nejtajnější problémy se zjevují ve vztazích, jeho nejskrytější potřeby jsou uspokojovány ve vztazích a pomocí nich. Uzdravení a obnova se dějí pomocí vztahů.

 1. Vertikální vztah k Bohu je prvořadý. Tento vztah je také základem všech ostatních vztahů. Domácí skupinka má být místem, kde je člověk povzbuzen k hlubšímu vztahu k Bohu. Skupinka není klub nebo přátelský kroužek lidí majících stejné zájmy. Modlitby, Boží slovo, stejně jako chvály a přímluvy, jsou a zůstanou nejdůležitějšími součástmi setkání domácí skupinky.
 1. Povzbuzuj své členy, aby si uvnitř skupinky také navzájem duchovně sloužili. Mimo domácí skupinku by se toto mělo uskutečňovat po dohodě a se souhlasem vedoucího skupinky.
 1. Přirozeně jsou také důležité "horizontální" vztahy. Slovo "vzájemně" se má hodně používat. Vedoucí skupinky musí zajistit možnost a prostor, aby mohly být mezilidské vztahy pěstovány a prohlubovány.
 1. Povzbuzuj členy skupinky, aby se mezi sebou zvali na návštěvu.
 1. Organizuj skupinkové volné večery nebo jiné aktivity.

Aby mohly být vztahy budovány, je nesmírně důležité, aby panovala ve skupince atmosféra lásky, přijetí a odpuštění (viz lekce R "Duchovní péče a pečování o bližní" a S "Láska, přijetí a odpuštění").

2.   Aby bylo slouženo věřícím v jejich těžkostech.

Musíme mít na zřeteli těžkosti a potřeby celého člověka (duch, duše a tělo). Ježíš vycházel vstříc těžkostem lidí.

  1. Sleduj, zda členové tvé skupinky navštěvují nedělní shromáždění. Pokud je sbor větší, je pro pastora často nemožné, aby měl přehled o všech věřících. Vedoucí skupinky musí být schopen své lidi "zahlédnout" a zjistit, jak se každému jednotlivci daří. Naším cílem je, aby členové skupinky navštěvovali nedělní shromáždění. Pravidelnost jejích návštěv na shromážděních je často barometrem jejich duchovního stavu. Pokud členové skupinky nechodí pravidelně na shromáždění, měl by vedoucí skupinky zjistit důvody. Jedná se o nemoc či o něco "hlubšího"?

Často se vyskytnou potíže, kterým se při veřejných shromážděních vůbec, nebo jen těžko, může čelit.

 1. Pokud je to možné, přistup k řešení takových problémů na skupince, např. při modlitbě. Dej prostor Duchu svatému, aby mohl působit, oslovit atd. Buď otevřen darům Ducha.
 1. Dodávej odvahu svým členům, aby si vzájemně pomáhali v praktických nesnázích. To jsou příležitosti, při nichž si bratři a sestry mohou vzájemně sloužit.
 1. Buď připraven sloužit při duchovní péči. Pokud je to příliš obtížné, vstup do kontaktu s vedením pásma. Vedoucí skupinky může rychleji poznat, jak se komu daří, ale to neznamená, že musí čelit každé potíži!
 1. Navštěvuj nemocné - zatelefonuj jim nebo napiš apod. Povzbuď k tomu také ostatní členy domácí skupinky.
 1. Když se modlíme, musíme být také připraveni stát se odpovědí na modlitební žádost.

3.   Pomáhat věřícím, aby poznali a rozvíjeli své dary a aby našli svoji funkci v tělě Kristově.

Jedním z nejvyšších cílů vedoucího by mělo být, aby každý člen skupinky mohl najít svou funkci a oblast služby v Ježíšově těle. Vedoucí skupinky má přitom velký vliv a vykonává funkci podporovatele.

Vedoucí domácí skupinky je jediná osoba, která je přímo odpovědná za duchovní růst své skupiny. To je vážná záležitost.

Bůh by chtěl každého přivést ke zralosti a postaral se o to tím, že nám všem dal duchovní dary. Duchovní dary nám byly poskytnuty, aby Boží lid byl vyzbrojen ke službě a aby bylo "opraveno" vše, co je třeba, rovněž aby bylo budováno Kristovo tělo a abychom my všichni dorostli zralého lidství. (Ef 4,11-16).

Ef 4,11-16 ... A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. ...

Tak jako jsou rodiče zodpovědni za to, aby jejich děti byly vedeny a připravovány pro období dospělosti, stejně tak mají vedoucí odpovědnost vychovávat věřící k tomu, aby se stali učedníky a dosáhli zralosti.

Musím poznat, kde každý jednotlivec byl, kde nyní je a také, jak se může dále vyvíjet.

Dobré otázky, které nám pomohou každého jednotlivce lépe posoudit:

 • Kde kdysi byli?
 • Jsou zodpovědni za svůj vlastní život nebo jsou ovládáni vnějšími okolnostmi?
 • Vědí, kdo jsou v Ježíši?
 • Ukazují jejich rozhodnutí na to, zda je Bůh středem jejich hodnotového systému?
 • Odhalují jejich vtipy "tělesné smýšlení" např. v oblasti sexuality?
 • Modlí se pouze "na povel", případně vůbec ne, nebo s touhou po obecenství s Otcem?

JAK ZMĚŘIT DUCHOVNÍ RŮST (DUCHOVNÍ ZRALOST)?

Zralost může být změřena u dotyčné osoby na základě jejího smyslu pro odpovědnost.

Rozsah duchovní zralosti určité osoby je dán rozsahem zodpovědnosti, kterou tato osoba na sebe bere při službě v Božím království. Tato cesta měření zralosti je velmi důležitá. Lze to také vyjádřit takto: povzbuzuj své členy skupinky k odpovědnosti uplatňovat a využívat dary, které obdrželi.

Tradiční církevní život odnímá věřícím odpovědnost. Pastor dělá všechno. Věřící se nechává obsluhovat a když má problémy, je mu řečeno, co má učinit. Je-li nemocen, přijde někdo, aby se s ním modlil. Chce-li se někdo obrátit, jde věřící s touto prosbou za pastorem.

V tradičním křesťanství přináší 10% členů 90% příspěvků k činnosti. Nejméně 50% členů se chová "pasivně" nebo "nečinně".

Pro ně není křesťanský život styl života, nýbrž druhořadá aktivita (následující po zaměstnání, škole, rodině atd.).

Úkol vedoucího domácí skupinky spočívá ve výchově každého člena skupinky k odpovědnosti (1 K 14,26).

1 K 14,26 ... Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, jeden má chvalozpěv, druhý má učení, jiný má zjevení, jiný má jazyk, jiný má výklad; všechno ať je k budování. ...

PRAKTICKÉ NÁVRHY:

 1. Snaž se o to, aby každý člen obdržel uvnitř skupinky nějaký úkol. Všichni mohou něčím přispět - neměli by být žádní diváci nebo konzumenti. Vedoucí skupinky nemusí dělat všechno sám. Tím, že pracují jednotliví členové skupinky, může vedoucí poznat, jaké schopnosti a talent každý z nich má a jak by je mohl nejlépe podporovat.
 1. Modli se pravidelně za každého člena své skupinky. Tak ti Bůh bude moci ukázat, jak lépe podporovat každého jednotlivce.
 1. Zprostředkuj osobní kontakt, pokud by nějaký člen skupinky chtěl spolupracovat v jiné oblasti služby sboru. Staň se "mostem" mezi členem své skupinky a vedoucím jiné oblasti služby ve sboru.
  1. Buď trenérem, podporovatelem, avšak žádným učitelem. Trenér předvádí, vysvětluje, jak a co dělat a doprovází svěřence při plnění jeho úkolu. Máme věci zjevovat a zároveň jít příkladem ve svém životě (J 17,6).

J 17,6 ... Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. ...

4.   Pomáhat věřícím ve službě ztracenému světu ("hledat, co zahynulo")

  1. Všímej si lidí, kteří nepatří ještě do žádné domácí skupinky.

Zvláště si všímej těch, kteří jsou na shromáždění poprvé. Pozdrav je a osobně je oslov. Pokud jsou tito noví lidé přijati do skupinky, zapojí se pak mnohem rychleji do života sboru a rostou ve víře.

 1. Dodávej členům své skupinky znovu a znovu odvahu k tomu, aby se pravidelně stýkali s nevěřícími lidmi a budovali s nimi vztahy.
 1. Prostuduj si lekci o evangelizaci (viz ... část pátá).

- C - 6 -

Koncept a úkoly vedoucího domácí skupinky

Co očekává vedení sboru křesťanského centra Buchegg od vedoucího domácí skupinky:

 1. Vedoucí skupinky je členem sboru a plně stojí za jeho cíli a vedením. Zúčastňuje se pravidelně shromáždění.
 1. Vedoucí skupinky se zařazuje do struktury práce domácích skupinek ve sboru a podřizuje se vedení. To mimo jiné znamená:
  • pravidelný kontakt s vedoucím pásma a s pastorem obvodu,
  • volba budoucích vedoucích,
  • dělení domácí skupinky,
  • volba lekcí,
  • zvláštní programy,
  • měsíční hlášení (zpráva).
 1. Vedoucí skupinky navštěvuje pravidelně základní kurz vedoucích domácích skupinek, pokračující večery školení a všechny ostatní speciální akce pro vedoucí domácích skupinek jako např. semináře. V případě překážek v účasti se očekává, že se vedoucí skupinky osobně a se zdůvodněním omluví.
  1. Vedoucí skupinky se věnuje zcela a úplně svému úkolu.

Nemá nést hlavní odpovědnost v žádné jiné oblasti služby. S tím souvisí skutečnost, že vedoucí skupinky má mít možnost se v klidu připravovat a mít dostatek času pro své četné a rozmanité úkoly.

 1. Úkol vedoucího domácí skupinky zahrnuje:
  1. organizovat a vést skupinkové večery a nést zodpovědnost za členy, které pověřil nějakou službou.
  1. nést zodpovědnost za členy své skupinky. K tomu mimo jiné patří:
   • zjišťovat, zda členové navštěvují pravidelně shromáždění.
   • aby o každého z nich bylo postaráno a mohl se vyvíjet.
   • aby všichni mohli poznat své místo (službu) v Kristově těle.
   • aby všichni byli povzbuzeni k vedení misionářského způsobu života.
 1. Odpovědnost vedoucího skupinky spočívá také v tom, že rozezná budoucího vedoucího skupinky, podporuje ho a vede. To se děje vždy po dohodě s vedoucím pásma a s pastorem obvodu. K tomu mimo jiné patří:
  • ukázat budoucímu vedoucímu, jak se připravuje a vede setkání skupinky. K tomu mimo jiné patří: čas budování, čas uctívání, ledoborec atd.
  • uvést budoucího vedoucího také do všech ostatních věcí uskutečňujících se mimo skupinková setkání, jako jsou organizační věci, péče, návštěvy atd.
  • výměna a modlitební obecenství.
 1. Vedoucí skupinky má za úkol přivést do sboru návštěvníky skupinky, kteří ještě nejsou členy žádného sboru (domácí skupinka není náhradou sboru a není samoúčelná).