user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - D

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část druhá
Vůdcovství

Kapitola - D

Výchova budoucího vedoucího domácí skupinky

Úvodem:

Výchova budoucího vedoucího patří k jednomu z nejdůležitějších úkolů vedoucího skupinky. Pokud na to nebudeme dbát (nebo si to uvědomíme příliš pozdě), můžeme překážet možnému růstu v práci domácí skupinky.

Vedoucí se nerodí - musí být vychováni! To se musí dít od prvního okamžiku a ne teprve tehdy, až je skupinka "plná". Budoucí vedoucí by měl být vybrán a vychován z těch, kteří se obrátili ve sboru.

Úkolem vedoucího skupinky není jen vést domácí skupinku, ale rovněž vychovávat k vedení skupinky ostatní.

- D - 1 -

Princip práce domácích skupinek je multiplikace (násobení)

Všechno, co vedoucí skupinky dělá, musí být REPRODUKTIVNÍ. Musí sám sebe "zreprodukovat" tak, aby ostatní mohli jít a dělat dále to samé.

Vedení nesmí být něco exklusivního. Co dělá vedoucí skupinky, musí být ostatní schopni nést dále. Domácí skupinka nesmí být závislá na svém vedoucím.

Práce skupinky se může násobit jen tehdy, když bude existovat násobení ve vedení.

Vychovávat ostatní k vedení nemá být jenom přáním, nýbrž rozhodnutím vytvořit nutné struktury a investovat do toho svůj život.

- D - 2 -

Důležité duchovní předpoklady budoucích vedoucích

Ex 18,21 ... Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. ...

Následující čtyři vlastnosti jsou pro vedoucího rozhodující a důležité:

1.   Poctivost - schopnost.

2.   Bázeň před Bohem.

3.   Důvěryhodnost - spolehlivost.

4.   Nenávidět úplatek.

- D - 3 -

Boží "měřítko" pro vedoucí

1 S 16,6-12 nám ukazuje, na co musíme u vedoucích dávat pozor. Musíme začít tam, kde začíná Bůh - totiž u srdce člověka.

1 S 16,6-12 ... Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si: "Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný." Hospodin však Samuelovi řekl: "Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce." Jišaj pak zavolal Abínádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl: "Hospodin nevyvolil ani toho." Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl: "Hospodin nevyvolil ani toho." Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: "Žádného z nich Hospodin nevyvolil." A Samuel se Jišaje otázal: "To jsou všichni mládenci?" Jišaj odvětil: "Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo." Samuel Jišajovi poručil: "Pošli pro něj! Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde." Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin: "Nuže, pomaž ho! To je on." ...

Mt 12,34b ... Čím srdce přetéká, to ústa mluví. ...

Osobu, která má přímé, nerozdělené srdce, přivede Bůh dříve či později ke zralosti a plodnosti.

- D - 4 -

Čtyři věci, kterých si chceme všímat

1.   Svatost   svaté srdce, které se bojí Boha

Takové srdce reaguje velmi citlivě na hřích a je pohotové k pokání. (Př 8,13; Př 14,27; Iz 11,2)

Př 8,13 ... Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa. ...

Př 14,27 ... Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. ...

Iz 11,2 ... Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. ...

2.   Přímost   přímé srdce

Ukázala se tato osoba i v malých věcech jako hodná důvěry? (Př 2,7; 1 Pa 29,17)

Př 2,7 ... Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, ...

1 Pa 29,17 ... Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. Přinesl jsem všechny tyto dobrovolné dary z přímého srdce. A nyní vidím, jak radostně ti přináší dobrovolné dary tvůj lid, který je zde. ...

3.   Vděčnost   vděčnost srdce

Jsou jeho ústa plná reptání a stížností? (Ko 2,7; Ko 3,17; 1 Te 5,18)

Ko 2,7 ... V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. ...

Ko 3,17 ... Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. ...

1 Te 5,18 ... Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. ...

4.   Pokora   pokorné srdce

Přišla tato osoba jako vládce nebo jako služebník? (1 P 5,5; F 2,3)

1 P 5,5 ... Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'. ...

F 2,3 ... v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; ...

- D - 5 -

Na co musíme dále dávat pozor, když přivádíme člověka k vedení?

  • Je VĚRNÝ? (1 Tm 1,12)

1 Tm 1,12 ... Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ...

  • ODEVZDAL SE CELE Ježíši Kristu? (Mt 6,33)

Mt 6,33 ... Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. ...

  • Žije BOŽÍM SLOVEM a v hlubokém OBECENSTVÍ (modlitbě) s Pánem? (Joz 1,8)

Joz 1,8 ... Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. ...

 • Je vidět v jeho životě STÁLÝ, DUCHOVNÍ RŮST?
  • Zažil KŘEST V DUCHU SVATÉM a žije v PLNOSTI DUCHA SVATÉHO? (Ef 5,18; Sk 6,3)

Ef 5,18 ... A neopíjejte se vínem, v němž jest prostopašnost, ale naplněni buďte Duchem, ...

Sk 6,3 ... Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. ...

  • Žije v POSLUŠNOSTI? (Joz 1,7)

Joz 1,7 ... Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. ...

  • Žije ve SPRÁVNÉM POSTOJI VÍRY? (Dt 20,8)

Dt 20,8 ... Dále ještě správcové promluví k lidu: "Ten, kdo je bojácný a zbabělý, ať se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." ...

  • Žije v PODŘÍZENOSTI (ve sboru, ve skupince, na pracovišti, v rodině)? (Žd 13,17)

Žd 13,17 ... Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. ...

 • Je POUČITELNÝ?
  • Má ČISTÉ MOTIVY? (1 Te 2,3)

1 Te 2,3 ... Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. ...

  • Je připraven SLOUŽIT a dávat LÁSKU? (Mt 20,26-28)

Mt 20,26-28 ... Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." ...

 • Je k DISPOZICI k práci pro Pána nebo je vázán stovkou jiných věcí (např. mimo sbor)?
 • ZTOTOŽŇUJE se úplně se sborem, jeho vedením a cíli?

- D - 6 -

Překážky při vedení

1.   Špatné motivy

 • Získat moc nebo pozici.
 • Vyplnění duševní prázdnoty (např. člověk by chtěl být vedoucím, protože pak by byl přijat ostatními).
 • Přehnané sebehodnocení. Jsou lidé, kteří si myslí, že vše dovedou lépe. To není nic jiného než pýcha.

2.   Malé sebehodnocení a pocit neschopnosti

 • Člověka trápí pochybnosti a nejistoty o vlastních schopnostech vedení.
 • Člověk je zotročen očekáváními od ostatních a také sám od sebe očekává více, než od něho očekává Bůh.
 • Člověk se trápí, protože se srovnává s ostatními, že nikdy nemůže být takový jako oni.
 • Bůh by mě chtěl použít takového, jaký jsem. On vybírá a povolává. Když Bůh zvolí nějakou osobu pro určitý úkol, pak ji také k tomu vyzbrojí (připraví).

3.   Strach ze selhání

 • Strach není vlastním problémem, ale to, jak s ním zacházíme.
 • Strach ochromuje, překáží, je nakažlivý a způsobuje muka a trápení.
 • Vedoucí se musí naučit čelit strachu, jinak svou práci nikdy nezvládne.

4.   Nedostatek v připravenosti něco podniknout

 • Kdo se ničeho neodváží, nic nevyhraje.
 • Člověk jako vedoucí potřebuje určitou dávku odvahy. Musí počítat s riziky, poučit se z chyb a nevzdat se.

- D - 7 -

Biblický vzor: 2 Tm 2,2

2 Tm 2,2 ... a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, SVĚŘ to VĚRNÝM LIDEM, kteří budou schopni UČIT zase JINÉ. ...

1.   Co JSI ode mne slyšel

Ukazuje osobní vztah, Pavlovu osobní angažovanost v životě Timotea.

 • Vedoucí nejsou produkováni ve velkých počtech (jako na běžícím pásu).
 • Všimni si, jak Pavel mluvil s Timoteem: 2 Tm 1,4; 1 Tm 4,16; 1 K 4,17; 1 K 16,10; F 2,20.

2 Tm 1,4 ... Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. ...

1 Tm 4,16 ... Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. ...

1 K 4,17 ... Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi. ...

1 K 16,10 ... Přijde-li Timoteus, hleďte, aby byl mezi vámi bez obav; vždyť koná dílo Páně stejně jako já. ...

F 2,20 ... Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral; ...

2.   Svěřit, dávat dál

Pavel byl ve svém vztahu k Timoteovi otevřený a průhledný, nikoliv povrchní.

 • Pavel byl příkladem a vzorem.
 • Co sami nejsme, nemůžeme dát ostatním.

3.   Věrní lidé

Nejdůležitější vlastností budoucího vedoucího je věrnost, a ne nějaké schopnosti.

 • Člověk má být schopný a pořádný. Věrnost však musí být k dispozici vždy.

Př 20,6 ... Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde? ...

 • Ne každý se hodí. (Srovnej oddíl ... D - 2)

4.   Učit ostatní

Boží princip: Multiplikace (násobení). Máme se plně věnovat někomu, aby se tato osoba zase mohla věnovat někomu jinému.

 • Ježíš investoval sám sebe do svých dvanácti učedníků a převrátil celý svět vzhůru nohama!

- D - 8 -

Princip "učitel (mistr) - učedník"

Novozákonní cesta učednictví znamená nechat někoho absolvovat "učení".

Pro vedoucího skupinky je rozhodujícím způsobem důležité vzít někoho "do učení", aby se mohl nový vedoucí rozvíjet. S tím musíme začít velmi brzy.

V učení učedník žije a pracuje s mistrem po několik let, než se vyučí a vyvine.

Příklady z Bible:

Mojžíš + Jozue / Eliáš + Elíša / Jan Křtitel + jeho učedníci / Ježíš + jeho učedníci / Pavel + Timoteus.

Vzít někoho do učení je způsob, jak vychovat budoucí vedoucí.

Důležité:

Tvůj učedník se musí účastnit na všem, co děláš.

- D - 9 -

Praktický postup při výchově budoucího vedoucího

1.   Domluva s vedením

 • Nikdo nemá být konkrétně osloven jako budoucí vedoucí skupinky, aniž by tato záležitost byla napřed projednána s vedením pásma a pastorem obvodu!
 • Pro postup při výběru budoucích vedoucích skupinek si prostuduj materiál "Volba budoucích vedoucích domácích skupinek." (Pozn. zde neuveden.)

2.   Jak vypadá "učení" v praxi?

 1. fáze 1:   být vzorem a ukazovat
  • Učedník tě pozoruje. Má se zamýšlet nad tím, co to znamená být vedoucím a co všechno je s tím spojeno.
  • Vysvětlíš, co jsi udělal a kvůli čemu.
 1. fáze 2:   vtáhnout a vyzbrojit
  • Ukážeš svému učedníku, jak různé věci děláš. Např. společně připravte čas pro chvály nebo lekci z Bible. Ukaž mu, jak to děláš a nech ho, aby rozpracoval určité části sám.
  • Přiber svého učedníka k rozhovorům a návštěvám.
  • Přiber ho k rozhovorům duchovní péče.
 1. fáze 3:   podporovat a rozšiřovat příležitost
  • Předej svému učedníku více úkolů a tím i více zodpovědnosti.
  • Nech ho připravit a vést celou lekci z Bible, případně čas chval.
  • Když se mu něco nebude dařit nebo přijdou těžkosti, podpoř ho a pomoz mu.
  • Vysvětli mu věcně všechny silné stránky i slabiny, které jsi u něho zpozoroval.
  • Postarej se o nápravná opatření k odstranění jeho slabin.
  • Pozoruj také následující věci:
   • Umí si získat pozornost a zájem ostatních?
   • Umí téma srozumitelně vyložit?
   • Přistoupí ostatní na jeho názor? Uznají jeho vedoucí funkci?
   • Zabývá se ostatními nebo jen sám sebou?
   • Prochází jednoduše program nebo je citlivý na působení Ducha svatého a na atmosféru ve skupince?

Důležité: Selhání v těchto bodech nemusí ještě znamenat, že tato osoba je nevhodná, ale má to především ukázat, kde musí dojít ke změnám a kde je nutné povzbuzení.

 1. fáze 4:   delegování (cílem je multiplikace - násobení)
  • Nech učedníka pravidelně vést skupinku.
  • Stáhni se příjemným způsobem zpátky (blahodárné zanedbání).
  • Dohlížej na svého učedníka, jak se začíná věnovat novému učedníku.
  • Zůstávej svému učedníku dobrým přítelem - chovej se k němu jako k sobě rovnému.

3.   Rady pro jednání s učedníkem.

 1. Měl bys pravidelně trávit čas s budoucím vedoucím. Předem s ním prohovoř, co očekáváš od příštího setkání skupinky a vysvětli mu důvod.
 1. Po každém setkání skupinky si vyměňte dojmy o tom, co jste si oba z tohoto setkání vzali; podle toho naplánujte příští setkání společně.
 1. Mluvte o problémech, jako např. o osobě, která na sebe mnohým mluvením nežádoucím způsobem upozornila. Ber svého učedníka všude s sebou, kam jdeš a poté mu sděl, co jsi udělal a vysvětli mu proč.
 1. Jakmile poznáš, že se učedník již dostatečně vyvinul, nech ho ve větší míře vést.
 1. Je schopen posoudit zjevné slabiny i přednosti. Promluvte si o nich otevřeně a hledejte možnosti nápravy.
 1. Docela "normálně" být spolu. Např. jít na večeři, společně trávit volný čas. Buď přítel, rozděl se o svůj život, buď průhledný.

- D - 10 -

Co můžeš udělat, když nemáš ve své skupince žádného budoucího vedoucího?

1.   Přezkoušej svoji službu.

 • Jak jsi vytvořil skupinku? Podporuješ každého jednotlivce?
 • Mluvíš o růstu, dělení skupinky?
 • Máš konkrétní cíle nebo máš jen přání?

2.   Buď konkétní v modlitbě.

  • Mt 9,36

Mt 9,36 ... Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. ...

3.   Nasazuj různé osoby ve skupince.

 • Skryté talenty?

Cílem vedoucího skupinky musí být investovat sám sebe do budoucího vedoucího.

 • To je hlavní funkce dobrého vůdcovství.
 • To potřebuje čas a je to stále probíhající proces.