user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - E

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část třetí
Multiplikace (násobení)

Kapitola - E

Růst domácí skupinky

Úvod:

  • Všechno, co děláme v práci domácích skupinek, musí být ve spojení s misijním příkazem. Mt 28,19.20

Mt 28,19.20 ... Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." ...

 • Nejedná se o to, abychom byli pouze nějakým způsobem zaměstnáni, nýbrž máme mít cíl vykonávat tento příkaz a získávat učedníky.

Růst s sebou přináší věci, které nás vyzývají! Znamená to opustit jistoty, přijmout změny atd. Pokud na to nebudeme připraveni, nemůžeme žádný růst očekávat.

Růst není cílem, ale když budeme provádět práci domácích skupinek skutečně v biblickém smyslu slova, pak to bude zároveň přinášet i růst.

Rozhodující je, zda jsme na to připraveni. Na jedné straně přináší růst vnější změny, ale na druhé straně také vnitřní změny (v našich myšlenkách a postojích).

- E - 1 -

Růst znamená změnu

1.   Změna struktury.

Podívejme se nyní na růst první církve z hlediska čísel:

  • Sk 2,41 _ a přidalo se k nim toho dne na 3.000 lidí.

Sk 2,41 ... Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. ...

  • Sk 2,47 _ a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse.

Sk 2,47 ... Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. ...

  • Sk 4,4 _ mnozí uvěřili, takže jich bylo již na 5.000 mužů.

Sk 4,4 ... Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc. ...

  • Sk 5,14 _ a stále přibývalo mužů i žen, kteří uvěřili Pánu.

Sk 5,14 ... A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. ...

Uvedený vývoj by nemohl postupovat takovým způsobem, pokud by nebyly uskutečněny strukturální změny.

  • Sk 6,1- 6 _ Změna struktury. Uvedení dalších do služby.

Sk 6,1-6 ... V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: "Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova." Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. ...

Po provedení této změny čteme ve Sk 6,7 _ "A počet učedníků velmi rostl".

Sk 6,7 ... Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. ...

Musíme mít takovou strukturu, která napomáhá k růstu a nebrzdí ho. Struktura, která umožňuje růst, je struktura multiplikace (násobení).

2.   Změna vztahů.

Ve struktuře multiplikace se pastor dělí o vedení s ostatními. Tím se vztahy neustále mění. Ne každý člen sboru má přímý kontakt s pastorem. Proto musíme být připraveni se od lidí odtrhnout, jinak budeme bránit růstu. Máme vedení na různých úrovních, aby bylo o každého duchovně postaráno.

- E - 2 -

Vývoj domácí skupinky

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 3

1.   Vize.

Nejedná se zde o nějaké andělské zjevení, nýbrž o to, abychom dostali zcela jasný pohled na to, co vidí Bůh. Vize je vlastně TO, co vidí Bůh. Tím začíná vize v Božím srdci a ne nějakou nouzí nebo dobrou myšlenkou. Musíme porozumět tomu, co Bůh od nás chce. Čím lépe se naučíme Bohu rozumět, tím lépe si nás bude moci použít.

Velmi důležité v práci skupinek je, abychom měli vizi multiplikace.

2.   Víra.

_ "Vedoucí skupinky, víš, co vlastně chceš?" _

Potřebujeme cílevědomé vedoucí, kteří se pevně drží toho, co Bůh zaslíbil.

Vedoucí skupinky potřebuje víru v to, že ho Bůh určil jako vedoucího, že půjde kupředu a že přijdou další lidé do skupinky.

Tato víra bude přezkoušena! Pokud se vzdá již při prvních těžkostech, nedojde nikdy k cíli.

Vyžaduje to ten samý postoj, jaký měli Jozue a Kaleb. Nic z toho, co viděli, na ně neudělalo dojem; věřili pouze tomu, co Hospodin řekl.

Věříš tomu, že Bůh myslí vážně to, co říká a že to také uskuteční? O obou těchto věcech musíš být přesvědčen, abys mohl Bohu věřit.

Boží zaslíbení pro nás je trojí.

Dt 31,8 ... Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs." ...

3.   Struktura.

_ "Ty víš, kam chceš jít, ale jak se tam jde?" _

Jaké kroky se musí podniknout? Ve skupince musí začít existovat funkční struktura! Vedoucí skupinky nesmí všechno dělat sám. Naopak má ostatní podporovat a úkolovat. Potřebuje to také připravenost rozdělit se o vedení, jinak bude proces růstu zastaven.

V této fázi mají být jednotliví členové skupinky povzbuzováni a připravováni ke službě. Všichni jsou potřební a všichni byli od Boha obdařeni a zmocněni. Velmi důležité je, aby se vedoucí skupinky investoval do budoucího vedoucího skupinky.

Skupinka má být povzbuzena k evangelizaci životem, aby byla zajištěna služba navenek a skupinka nebyla zaměřena jen dovnitř, na sebe samu.

Vedoucí není v žádném případě samostatný bavič. Mnozí věnují svůj čas práci pro své lidi místo toho, aby je vedli k tomu, aby sami přiložili ruku k dílu.

4.   Služba.

To je výsledek, pokud jsme dbali na naplnění prvních třech bodů.

Skupina funguje, slouží a evangelizací se také co do počtu rozrostla. V domácí skupince panuje atmosféra lásky, přijetí a odpuštění. Pravá láska jednoho k druhému vyvolává přitažlivost pro ostatní.

Je to nejkrásnější období, kdy funguje jednoduše všechno. Ale pozor, to není čas k oddechu ... .

Bylo dosaženo nejvyššího bodu a když je to v nejlepším, musí přijít multiplikace (násobení). Multiplikace (násobení) má stejný význam jako plodnost.

Dojde-li k multiplikaci (násobení), pak začíná proces růstu v bodě 1. Když ale z různých důvodů k multiplikaci nedojde, pak ... .

5.   Nostalgie.

Jde to z kopce. Výrazy jako: _ "Pamatuješ ještě, když ...". _

Duchovní horlivost se ztrácí, členové skupinky se stávají nezávaznějšími, jde to pomalu ale jistě z kopce.

6.   Pesimismus.

Výrazy jako: _ "Už nikdy to nebude jako dřív ...". _ Lidé jsou zklamaní a ztratili naději.

7.   Exodus.

Členové skupinky chodí na setkání stále méně a méně a nakonec skupinka zaniká.