user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - F

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část třetí
Multiplikace (násobení)

Kapitola - F

Multiplikace skupinek nebo jejich dělení

Věříme, že Boží strategie je zasáhnout svět na základě osobních vztahů pomocí multiplikace (násobení).

- F - 1 -

Skupinka, která se dělí, je zdravá

Členové skupinky musí být vyučováni a podporováni v tom, aby byli připraveni na dělení. Růst skupinek a jejich dělení je přirozený proces. Když ho zastavíme, nesplníme náš úkol.

Multiplikaci skupinky (nebo dělení skupinky) bychom měli v prvé řadě posuzovat jako výsledek principu RŮSTU a nikoliv jako rozdělení nebo odloučení.

Dělení skupinky musí být připravováno již od samého začátku tím, že o tom budeme stále znovu mluvit a stanovíme si to také písemně jako jeden z cílů. Každý ve skupince by měl osobně poznat a být přesvědčen, že multiplikace (násobení) domácí skupinky je zcela normální a přirozený proces.

V Janovi 15 čteme o vinném kmeni a ratolesti. Z těchto veršů si můžeme vzít některé důležité principy, týkající se dělení domácích skupinek:

J 15,1-6 ... "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. ...

 • Každá ratolest, která nenese ovoce, bude odříznuta. Ratolest vinné révy je zde k tomu, aby přinášela ovoce.
  • Ježíš také řekl, že každá ratolest, která nese ovoce, bude čištěna, aby nesla hojnější ovoce.

V souvislosti s dělením skupinky srovnejme tento proces čištění s multiplikací (násobením), respektive s dělením skupinky.

Skupinka je "čištěna" tím, že určitý počet osob je uvolněn spolu s novým vedoucím, aby mohli začít novou domácí skupinku; jinak řečeno, narodila se nová skupinka.

Tím může jak původní, tak i nová skupina nést znovu ovoce a to mnohem více, než kdyby zůstala tato skupinka nerozdělena (nevyčištěna).

K tomu, aby se tento proces mohl uskutečňovat, je velmi důležité, aby byl k dispozici nový, připravený a vyučený vedoucí.

Každá domácí skupinka by měla být "těhotná" vizí multiplikace (násobení) skupinky a pak musí dojít k porodu.

Člověk se tak velmi rychle uspokojí s těmi všemi zázračnými věcmi, které se dějí uvnitř skupinky a pak již vidí jen sebe. Proto je velmi důležité, aby vedoucí skupinky dbal na to, aby nebyla opomíjena služba "navenek".

Je velmi důležité, abychom poznali, že domácí skupinka se nemá točit okolo lidí, ale okolo Ježíše! A jaká je Jeho touha? Jeho příkaz zní: "Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky ..." Je to skutečně také naše touha?

Mt 28,19 ... Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého ...

- F - 2 -

Pohled a postoj vedoucího skupinky

Postoj vedoucího skupinky je rozhodující. Pokud nebude 100% stát za principem multiplikace (násobení) a žít touto vizí, potom vzniknou problémy, které se přenesou na celou skupinu.

Multiplikace skupinky může být silně napadána.

Satan totiž chce, abychom propadli lži, která zní:

 • když se budou skupinky dělit, přeruší se vztahy.

Místní sbor je nejzdravější tehdy, když se jeho domácí skupinky neustále a průběžně dělí (multiplikují) přesně tak, jako naše fyzické tělo roste pouze dělením buněk.

Když uvěříme této satanově lži, vyjadřujeme tím, že tělo Kristovo neposkytuje dostatek možností pro osobní vztahy. A tak se pevně držíme alespoň těch, které máme ve skupince, a za žádnou cenu je nechceme pustit.

K tomu jeden příklad z Božího slova: Jan 20,17.

"Nedotýkej se mne" nebo "Nedrž mne" řekl Ježíš Marii po zmrtvýchvstání.

J 20,17 ... Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." ...

Proč to Ježíš řekl? On tam nebyl, aby zůstal, ale aby vystoupil k Otci. Poté byl seslán Duch svatý, aby život Ježíše a Jeho službu znásobil (multiplikoval). Marie se neměla pokoušet zadržet ho na zemi a tím zmařit Boží úmysly.

Stejně jako Marie, nechceme se ani my vzdát svých tělesných vztahů a je pro nás těžké se odloučit od lidí. Ježíšova zvěst Marii je: "Opusť mne v těle, aby ještě mnoho dalších mohlo vstoupit do vztahu se mnou."

A přesně o to se jedná. My bráníme Božímu dílu tělem, pokud nejsme připraveni opustit jednotlivce.

V protikladu k této satanově lži, že se přeruší vztahy, obsahuje dělení skupinek sílu, která přispívá k vytváření obecenství na širší bázi.

Pokud zůstávají skupiny tak, jak jsou, existuje velké nebezpečí, že se začnou vytvářet tak zvané kliky. Takové skupiny pak již nemají ve svém středu Ježíše. Skupinky, které jsou příliš dlouho společně, mají tendenci stagnovat a pracují neefektivně.

Pravé vztahy zůstávají trvalé, třeba i ve změněné formě, a to i poté, když člověk již nepatří ke stejné domácí skupince.

Podívejme se při dělení skupinky navenek. Jen dělením mohou do skupin přicházet nováčci a jak často se stává, že právě po rozdělení skupinky přichází ihned noví lidé, kteří čekali, až v oblasti, kde bydlí, vznikne domácí skupinka. Jen pomocí dělení skupinek může dále proudit Boží síla.

Vedoucí skupinky musí zprostředkovat vizi multiplikace (násobení) ve své domácí skupince a odpovídajícím způsobem skupinu formovat.

- F - 3 -

Kdy se má skupinka rozdělit?

Tehdy, když nejméně 12 - 15 věřících navštěvuje pravidelně a závazně skupinku, musí být učiněny konkrétní kroky k dělení. Počet členů skupinky není tím jediným kriteriem, neboť rozhoduje také zralost skupinky.

Vedoucí skupinky by měl být stále ve spojení s vedoucím pásma, aby mohla být multiplikace skupinky připravena včas.

- F - 4 -

Různé způsoby multiplikace skupinek

1.   Dělení - dosavadní (tradiční) způsob.

Skupinka je rozdělena (rozpůlena) na dva stejné díly.

2.   Pionýrská skupinka.

První možnost.

Vedoucí skupinky předá svému připravenému budoucímu vedoucímu domácí skupinku (při velikosti skupinky nejméně 10 osob) a jde s 2 - 3 členy původní skupinky do zatím neznámého a neobjeveného kraje nebo části města a zakládá tam novou domácí skupinku. Často se stává, že v tomto novém místě již čekají lidé, aby se mohli do této skupinky zařadit.

Druhá možnost.

Připravený budoucí vedoucí jde s 2 - 3 členy původní skupinky pryč a začne práci skupinky na novém místě.

Tento způsob multiplikace podporujeme stále více.

3.   Zeměpisné (místní) dělení.

Vedoucí skupinky založí skupinku v místě, kde zatím žádná nebyla. Lidé z tohoto místa jsou rozděleni z okolních skupinek. Nyní jsou přizváni, aby se připojili k nově vzniklé skupince.

Tento způsob multiplikace skupinek je více obtížný.

- F - 5 -

Příprava dělení skupinky

Dělení skupinky musí být připravováno od samého začátku - již od založení domácí skupinky. Musíme o tom také stále znovu hovořit. Každý ve skupince by měl poznat a být přesvědčen, že multiplikace skupinky představuje úplně normální a přirozený proces.

Před tím, než může být skupinka rozdělena, musí být k dispozici nový vedoucí. Měl by sám pocházet pokud možno z této domácí skupinky.

Je velmi důležité, aby několik týdnů (nejméně 4 týdny) před multiplikací (dělením) skupinky byli členové na tuto skutečnost cíleně připravováni.

Následující témata se k tomu hodí.

 • Zaujmout místo, kde by mě Bůh chtěl mít (a ne lidé, s nimiž bych chtěl být).
 • Připravenost a ochota sloužit a odevzdat se Božímu království.
 • Obnovovat a rozšiřovat vizi.

Tak mohou být členové skupinky připraveni na dělení a mohou nést spolu na modlitbách nastávající dělení, aby se vnitřně přichystali na přicházející změnu.

Požádejte je také, aby se modlili za vedoucí skupinek a ostatní vedoucí tj. vedoucí pásma, pastory území a obvodu, aby byla přijata správná rozhodnutí.

Je velmi důležité, aby vedoucí skupinky připravoval dobře a konkrétně také budoucího vedoucího na jeho úlohu: např. předáním větší zodpovědnosti, častější účastí na vedení skupinky. Tímto způsobem si také členové skupinky lépe zvyknou na nového vedoucího.

Nový vedoucí skupinky by měl ještě před rozdělením navázat těsnější vztahy s těmi členy, kteří budou později v jeho skupince.

- F - 6 -

Rozdělení členů skupinky

Každá multiplikace skupinky je svým způsobem specifická. Jsou určité věci, na které je nutno bezpodmínečně dbát, aniž bychom je používali jako formulku. Neexistují žádné stálé, jednou pro vždy platné metody.

Při dělení je nutno si všímat následujících bodů.

původní skupinka nová skupinka
vedoucí nový vedoucí
hostitel hostitel
případný budoucí vedoucí případný budoucí vedoucí
hráč na hudební nástroje hráč na hudební nástroje
rovnoměrně rozdělit
osobní přístup, vztahy (ne sympatie)
silné a slabé členy
vyrovnaný poměr muži a ženy
promíchané z hlediska věkových skupin a rodinného stavu
územní poloha
řešit problémové případy (dělit obtížné osoby)

Důležité:

Obě skupiny mají být přibližně stejně silné. Je však nutné sledovat, aby nový vedoucí dostal ty lepší, nosnější členy.

- F - 7 -

Praktický postup

1.   Spolupráce s vedením sboru.

 • Je velmi důležité, aby se multiplikace skupinek neuskutečňovala nezávisle, ale vždy po dohodě s vedením pásma a pastorem území, případně pastorem obvodu.
 • Nikdo nemá být dotázán, zda by nechtěl vést skupinku, aniž by to bylo předem prohovořeno a odsouhlaseno s vedením pásma a pastorem území, případně pastorem obvodu.

2.   Stanovení rozdělení.

  • Rozdělení členů skupinky připravuje vedoucí skupinky ve spolupráci s budoucím vedoucím skupinky a s vedoucím pásma.

Např. vedoucí skupinky a nový vedoucí skupinky sestaví každý zvlášť rozdělení členů, poté se sejdou a porovnají je. Následně má být naplánován rozhovor s vedoucím pásma, který zase informuje pastora obvodu.

(Viz příloha 7 ... "Formulář multiplikace skupinek")

 • Rozdělení nemá být určováno členy skupinky.

3.   Oznámení rozdělení.

Jakmile je rozdělení definitivní, mělo by být skupince veřejně oznámeno. Např. ke konci skupinkového večera, v každém případě ale nejméně dva týdny před dělením.

Každý by se měl za to modlit a zasvětit se Bohu pro nové místo a přicházející úkol.

Je nutné se také zmínit o tom, že toto rozdělení se neděje svévolně, ale po mnoha modlitbách a po domluvě s vedoucím pásma, s pastorem území a pastorem obvodu.

 • Pokud se někdo vůbec nemůže smířit se svým přidělením do skupinky, měl by si osobně promluvit s vedoucím skupinky mezi čtyřma očima.
 • "Problémovým lidem" může být rozdělení oznámeno dopředu, aby se zamezilo případným konfliktům nebo jiným nežádoucím reakcím. Vedoucí skupinky zná své lidi nejlépe a ví, jak má s každým z nich jednat.
 • Po oznámení rozdělení by bylo dobré, aby vedoucí skupinky mohl osobně mluvit s co možná největším počtem členů, aby mohl každému přiblížit důležitost jeho nového působiště.

4.   Vlastní dělení.

To má být uspořádáno slavnostně. Dělení skupinky je VÍTĚZSTVÍ a ne žádný pohřeb. K tomu by měl být přizván také vedoucí pásma anebo pastor území, případně obvodu. Tento večer (odpoledne) by se měli přítomní také modlit za nového vedoucího skupinky a ten by měl být oficiálně uveden do své služby. Neměla by tu chybět krátká promluva o "důvěře ve vedení". Také by mělo být zdůrazněno, jak je důležité, aby se každý zcela a úplně zapojil do práce své skupinky.

5.   Po rozdělení skupinky.

 • Při prvním setkání po dělení skupinky by se mělo mluvit o cílech práce ve skupinkách a také by mělo být stanoveno přibližné datum příštího dělení skupinky. Je důležité, aby všichni měli stejný cíl a byli připraveni spolupracovat a sloužit si navzájem.
 • Vedoucí pásma by měl být při prvních dvou až třech setkáních nové skupinky přítomen.
 • Vedoucí skupinky se má pokusit nově motivovat své členy. Pozor: je třeba se zaměřit na budoucnost a ne se vracet k minulosti.
 • Při začátku práce nové skupinky je vhodné, když každý člen vydá své svědectví. Tím se lidé rychleji poznají a navozuje to otevřenější vztahy.
 • Pokud možno rychle najít a podporovat nového budoucího vedoucího, neboť nové dělení se zcela jistě opět uskuteční.

- F - 8 -

Volba hostitele

Skupinka nemusí být vždy nutně umístěna v domě nebo bytu nynějšího vedoucího skupinky.

 • Obojí má výhody a nevýhody. Při dělení je například jednodušší, když původní vedoucí odchází na nové místo.

Následující body je nutno dodržovat při volbě hostitele:

 • prostory mají být příjemně velké (důraz na slovo příjemně).
 • hostitel musí tuto práci vzít závazně a být spolehlivý.
 • hostitel by měl být členem sboru.
 • pořádek je důležitý, rovněž i příjemná atmosféra.
 • hostitel musí vědět, co je jeho úkolem.