user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - G 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část čtvrtá
Setkání domácí skupinky

Kapitola - G

Domácí skupinka - "oikos" - skupina

- G - 1 -

Co to je "oikos" skupina?

V Efezkým 2,19 se dozvídáme jednu velkou pravdu.

Ef 2,19 ... Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. ...

Zde je řečeno, že "máme právo Božího lidu a patříme k Boží rodině" (v jiném překladu: "jsme spoluobčané svatých a spolubydlících v Božím domě"). Řecké slovo pro "spolubydlící" nebo "příslušníky domácnosti" je slovo "OIKOS" (dům). Sbor, tělo Kristovo, je v Bibli také nazýván "oikos" (obecenství v domě).

"Oikos" je malá skupina lidí, kteří mají k sobě zvláštní vztah. Pravidelně tráví společně čas. Z tohoto důvodu nazýváme také domácí skupinku "oikos - skupina". "Oikos" se obvykle neskládá z více než 15-ti osob.

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 4

1.   1Tm 3,15  -  Boží dům = sbor.

1Tm 3,15 ... pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. ...

2.   1K 14,26  -  Každý může budovat ty druhé.

1K 14,26 ... Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu. ...

3.   Ef 5,19  -  Skrze žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.

Ef 5,19 ... ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce ...

4.   Ko 3,16  -  Slovo, učte, napomínejte.

Ko 3,16 ... Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. ...

5.   Žd 10,24.25  -  Vzájemně se povzbuzovat (stimulovat) k lásce a dobrým skutkům. Nezanedbávat společná shromáždění.

Žd 10,24.25 ... Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. ...

- G - 2 -

Nejdůležitější aktivita v rámci domácí skupinky spočívá v "budování"

Nechceme žádná zdvořilostní shromáždění ani pěkná biblická studia nebo citová vzplanutí. Lidé mají pevně stát na základu, kterým je Ježíš Kristus, a ne být závislí na nějakém programu.

Boží plán budování zní:

 • Kristus mi slouží skrze ostatní údy svého těla.
 • Kristus slouží ostatním údům svého těla skrze mne.

- G - 3 -

Oikodomeo

  • Věřící jsou "živé kameny", z nichž se staví "duchovní dům" (1P 2,5).

1P 2,5 ... I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. ...

  • Stavební mistr je Ježíš, kameny jsou "ecclesia", ti vyvolení, sbor. Řecké slovo pro "stavět" (budovat) v Mt 16,18 je slovo "OIKODOMEO" ("oikos" = dům a "domeo" = stavět, budovat).

Mt 16,18 ... A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. ...

  • Mnohdy se místa v Písmu vztahují ke konstrukci budovy. Zedník "oikodomeo" budovu staví (Mt 23,29; 26,61).

Mt 23,29 ... Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých ...

Mt 26,61 ... a vypovídali: "On řekl: Mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět." ...

Jiné verše tímto slovem popisují stavění nebo budování spolukřesťanů. Tím získáme nové porozumění toho, co to znamená sloužit Pánu tím, že budujeme jiné osoby.

  • V Římanům 15,2 je použito toto slovo: "Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného budování (oikodomeo)."

Ř 15,2 ...Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. ...

  • Ve svém království nás Bůh chce budovat na domácí skupince pomocí našich sourozenců. "Budování" je hlavní práce živých kamenů (Ř 14,19; 1Te 5,11; Ef 4,12).

Ř 14,19 ... A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. ...

1Te 5,11 ... Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. ...

Ef 4,12 ... aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, ...

  • V 1K 14 se slovo "oikodomeo" objevuje šestkrát (verše 3, 4, 5, 12, 17 a 26.).

1K 14,3 ... Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. ...

1K 14,4 ... Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. ...

1K 14,5 ... Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev. ...

1K 14,12 ... Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. ...

1K 14,17 ... Ty sice dobře děkuješ, ale ten druhý tím není budován. ...

1K 14,26 ... Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, jeden má chvalozpěv, druhý má učení, jiný má zjevení, jiný má jazyk, jiný má výklad; všechno ať je k budování. ...

Verš 26 ukazuje, že je tím míněn každý.

Každý bez výjimky se má účastnit na službě budování těla.

Je zřejmé, že stavebním mistrem sboru je Ježíš, ale stejně tak vidíme, že "živé kameny" mají být od něho posíleny tak, aby mohly pomoci při stavbě a budovaly nejblíže ležící další kameny.

Jak se uskutečňuje budování na domácí skupince?

  • Službou DUCHOVNÍMI DARY (1P 4,10; Ř 12,4-5; 1K 14,12).

1P 4,10 ... Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. ...

Ř 12,4-5 ... Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. ...

1K 14,12 ... Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. ...

  • Domácí skupinky musí fungovat na rovině Ducha. Tam se mají rozvinout duchovní dary.

Není lepšího místa než domácí skupinka, kde mohou být duchovní dary rozvíjeny a používány.

Potřebujeme duchovní dary ke vzájemnému budování. To, co nám Bůh daroval, je duchovní a ne fyzické.

Každý člen skupinky je zodpovědný za to, že bude používat duchovní dary k budování ostatních. To je možné pouze v menší skupince.

Bez duchovních darů a práce Ducha svatého zdegradují naše domácí skupinky na kluby.

- G - 4 -

Oikonomos

V Lukáši 12,42 je použito řecké slovo "OIKONOMOS".

L 12,42 ... On odpověděl: "Když Pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? ...

("Oikos" = dům a "nemo" = rozdělovat.). Překládá se jako "manažer" nebo "správce". Tato osoba je někdo, koho Pán ustanovil, aby uspokojoval potřeby služebníků jeho domácnosti (oikos). "Oikonomos" dává služebníkům v pravý čas to, co jim přísluší (patří). Rozumí se samo sebou, že "oikonomos" k tomu nepoužívá své vlastní prostředky. Jediné prostředky, které má v ruce, jsou ty, které mu svěřil jeho Pán. Nemůže rozdělovat "pokrm", aniž by ho před tím obdržel od Pána. Musí sám dostat před tím, než bude moci rozdělovat ostatním.

"Oikonomos" musí být věrný v dvojím vztahu: vůči Pánu, ale také vůči těm, kterým má sloužit (1K 4,1.2).

1K 4,1.2 ... Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. ...

Toto místo Písma popisuje zcela přesně náš život v Božím království. Musíme nepřetržitě přijímat "Boží tajemství". Tím pak Bůh nechá skrze nás proudit svou milost.

O slově "oikonomos" se zmiňuje další místo Písma, kde je vysvětleno, jaké jsou ty "pravé prostředky", které mají být rozděleny. V 1P 4,10 čteme: "Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci (oikonomos) milosti Boží v její rozmanitosti."

1P 4,10 ... Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. ...

Slovo, které Petr použil pro "dar", se vztahuje na duchovní schopnosti, které nám daroval Duch svatý. To, co dále rozdáváme, jsou nadpřirozená Boží působení, která skrze nás plynou.

Budování se uskutečňuje službou svatých. Domácí skupinka je místem, kde jsou svatí vyzbrojováni ke službě. Zde jsou objevovány duchovní dary a členové skupinky nacházejí povzbuzení.

- G - 5 -

Co znamená být "budovatelem"?

Vedoucí skupinky je podporovatel - někdo, kdo se stará o to, aby se určité věci uskutečnily nebo byly započaty. K tomu nemusí být zrovna velkým učitelem Bible, duchovním pastýřem nebo evangelistou, ale v prvé řadě musí být člověkem, který lidi miluje a podporuje.

Následující 3 principy mají probíhat na každé domácí skupince.

 • Každý člen skupinky se má naučit používat své duchovní dary.
 • Každý člen skupinky má být veden tak, aby pěstoval srdce služebníka a budoval ostatní používáním svých duchovních darů.
 • Každý člen skupinky má být vyzbrojen a povzbuzen ke službě nevěřícím a sám získat zkušenost, jak lidé přicházejí k Bohu a uvěří.

Nejdůležitější součástí každé domácí skupinky jsou její členové a ne nějaké lekce z Bible nebo nějaký bod programu.

Když se např. shromáždíme kvůli Slovu, pak bychom měli vždy očekávat toto: aby Ježíš mohl použít tuto chvíli k očištění každého z nás a připravení pro své dílo. Domácí skupinky zde nejsou k rozšiřování vědomostí.

Jsme povoláni budovat jeden druhého:

1Te 5,11 "Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte."

1Te 5,11 ... Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. ...

Ř 14,19 "a tak usilujte o to, co slouží pokoji a budování jeden druhého."

Ř 14,19 ... A tak usilujme o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování. ...

- G - 6 -

Tři důležitá pojetí budování

1.   Negativní činitel budování

Tato osoba navštěvuje domácí skupinku v očekávání, že na skupince (nebo od skupinky) budou vyřešeny všechny její problémy, těžkosti, zranění, bolesti atd. Ona přináší své problémy do skupinky a ne k Ježíši! Často se stává, že se toto opakuje při každém setkání.

2.   Neutrální činitel budování

Tato osoba přichází do skupinky jakoby přijížděla na "duchovní neutrál" a očekává, že Bůh nebo někdo ze skupinky bude "aktivní". Neodevzdá sebe sama Bohu jako nástroj, skrze nějž může pak On působit a sloužit ostatním.

3.   Pozitivní činitel budování

Tato osoba přichází na domácí skupinku a je připravena být kanálem pro Boha, aby mohlo být této skupině slouženo. Není tam přítomna kvůli tomu, aby jí bylo slouženo, nýbrž aby se nechala Bohem použít, aby On mohl skrze ni sloužit ostatním. Heslo zní: předávat dále požehnání a tím být sám(a) požehnán(a).

Pokud se nachází v domácí skupince více osob s negativním nebo neutrálním činitelem budování, pak často ve středu domácí skupinky stojí lidské myšlenky a tělesné aktivity. To zabraňuje působení Ducha svatého. Tímto způsobem se uskutečňuje budování jen ve velice malé míře.

A naopak, čím více je osob s pozitivním činitelem budování na domácí skupince, tím více může Bůh sloužit (skrze sourozence) každému jednotlivci v jeho těžkostech, bolestech, potřebách a problémech.

ZÁVĚREM

Pokaždé, když se skupinka sejde, je každá osoba zároveň služebníkem a současně i příjemcem služby ostatních.

Pomocí skupinky může tak být rozvíjen a naplněn biblický princip "každý služebníkem".

Úkol vedoucího skupinky spočívá ve výchově členů skupinky ke spoluodpovědnosti. TÍM JE MÍNĚN KAŽDÝ!