user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - H 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část čtvrtá
Setkání domácí skupinky

Kapitola - H

Přivítání - sdílení - "ledoborec"

- H - 1 -

Co je to "ledoborec"?

Jak již vyplývá z významu tohoto slova, mají se "prolomit ledy". To znamená, že ledoborec má vytvořit ve skupince takovou atmosféru, aby bylo pro všechny snadné se účastnit hovoru.

To se stane pomůckou nebo nástrojem k povzbuzení všech jednotlivců, aby se od prvního okamžiku skupinkového večera otevřeli, komunikovali, naslouchali a vzájemně se oslovovali.

- H - 2 -

Praktický postup

Položí se otázka, která má být po pořadě zodpovězena všemi přítomnými (používat pro to nejvýše 30 - 60 vteřin!). To poskytne všem možnost účastnit se od samého začátku. Proto je vhodné zařadit "ledoborec" na začátek setkání a naplánovat pro něj asi tak 10 - 15 minut. To vytvoří otevřenou atmosféru a účastníci, kteří jsou na skupince poprvé, jsou hned od počátku také zapojeni.

Následující pravidla jsou důležitá:

 • nikdo nemluví déle než jednu minutu,
 • nikdo nemá být přerušován,
 • každý, kdo chce, má mít možnost se vyjádřit ke kladeným otázkám.

Takový způsob výměny názorů však vyžaduje určitou strukturu, aby cíl, totiž aby se všichni mohli vyjádřit, mohl být dosažen. Často se vedoucí skupinky zeptá, kdo má svědectví. Takto všeobecné otázky vedou časem k tomu, že budeme dostávat opakující se odpovědi místo toho, aby se vytvořily nové možnosti ke vzájemnému poznání z různých životních hledisek. Mimoto je zde ještě velké nebezpečí, že na otázky budou odpovídat jedny a ty samé osoby.

Důležité:

Otázky nesmí přezkušovat vědomosti ani zprostředkovávat informace nebo názory jednotlivců. Přítomní mají být povzbuzení k tomu, aby pohovořili o tom, čím se momentálně zabývají. Nedávejte žádné kontroverzní otázky k ožehavým tématům. Nejedná se také o to, aby účastníci museli vyznávat své hříchy nebo odhalovat o sobě záporné věci.

Každý má hovořit převážně o sobě a každý má (ale nemusí) mít možnost se účastnit.

- H - 3 -

Příklady otázek při "ledoborci"

 • "Co tě v minulém týdnu potěšilo?"
 • "Co tě v minulém týdnu rozlobilo?"
 • "Jak trávíš vánoční svátky?"
 • atd.

Mohou to být také otázky, které mají přímý vztah k tématu probíranému tentýž večer na domácí skupince. Příklad: Tématem části budování by bylo "Radost v Pánu." K tomu dobrou otázku při ledoborci by bylo: "Kdy jsi se naposledy opravdu radoval a kvůli čemu?"

- H - 4 -

Jiné možnosti

Jsou také ještě jiné způsoby "ledoborce", které nemusí být vždy bezpodmínečně zařazeny na začátek skupinkového setkání.

Jedná se při tom např. o otázky vyprávění. Za jeden večer mají dostat 1 - 2 členové skupinky vždy 5 - 10 minut času, aby mohli vyprávět. Příklady:

 • "To je má rodina."
 • "Tak jsem vyrůstal(a)."
 • "To je moje zaměstnání."
 • atd.

- H - 5 -

Různé kategorie otázek při "ledoborci"

Otázky můžeme rozdělit do různých skupin:

 • minulost
 • přítomnost
 • budoucnost
 • budování
 • odpovědnost
 • evangelium
 • atd.

1.   Otázky minulosti.

Tyto otázky se týkají osobních zkušeností jednotlivých členů skupinky z minulosti.

Příklady:

 • Kde jsi bydlel(a), když ti bylo 12 let? Vzpomeneš si na nějaký působivý zážitek z této doby?
 • Kdo nebo co mělo na tebe v mládí největší vliv?
 • Kdy jsi poprvé uslyšel(a) o Ježíši a co sis tehdy o něm myslel(a)?
 • Co bylo zatím tvou nejdůležitější duchovní zkušeností?

Otázky minulosti jsou nejvhodnější při setkání nové skupinky anebo při příchodu nových členů. Při vzájemném sdělování příhod z mládí poznáváme některé vlivy a zkušenosti, které nás utvářely do dnešní podoby.

2.   Otázky přítomnosti.

Při těchto otázkách se jedná o aktuální situace každodenního života. Vše, co není ještě tak dávno, může být obsahem těchto otázek. Důraz je však kladen na zážitky a zkušenosti, které jsme udělali právě teď.

Příklady:

 • Uveď něco dobrého, co se momentálně děje v tvém životě.
 • Nad čím sis dělal(a) minulý týden starosti?
 • Jak proběhl dnešní den u tebe v práci?
 • Co nejraději děláš ve volném čase?

Otázky přítomnosti nám pomáhají k tomu, abychom mohli mluvit o tom, co se právě nyní děje v našem životě. Pokud se o tom naučíme mluvit, mohou se ostatní členové skupinky dozvědět, co děláme a co se právě v našem životě odehrává.

3.   Otázky o budoucnosti.

Tyto otázky pomáhají přítomným hovořit o nadějích, snech, očekáváních a možnostech. Takové otázky klademe, když je skupinka již delší dobu pohromadě.

Příklady:

 • Co bys chtěl(a) v příštích 2 letech ve svém životě změnit a proč?
 • Uveď největší naději, kterou máš do budoucnosti.
 • Co tě napadá, když myslíš na budoucnost?

4.   Otázky budování.

To jsou otázky, které vedou účastníky k tomu, aby se vyjádřili kladně o sobě navzájem. Často je to tak, že se věnujeme přátelům, kteří pro nás hodně znamenají, avšak jen zřídka jim řekneme, jak jsou také oni pro nás důležití a kvůli čemu si jich vážíme. Když se skupinka již delší dobu zná anebo také, když se blíží dělení, potom jsou otázky budování vhodné.

Příklady:

 • Čeho si zcela konkrétně vážíš na této domácí skupince?
 • Čím byla (je) tato skupinka pro tebe důležitá? Jak ti pomohla?
 • Jaké duchovní dary nebo dobré vlastnosti vidíš u této osoby? (Za večer má být jeden člen skupinky takto budován a povzbuzen.)

Členové skupinky jsou často zdrženliví ve sdělování kladných věcí o sobě navzájem. Avšak toto vzájemné "budování" je velmi důležité.

5.   Otázky odpovědnosti.

Tyto otázky by měly být kladeny jen tehdy, když se členové skupinky dobrovolně zaváží k tomu, že si vzájemně budou skládat účty. Při těchto otázkách je většinou lepší, když je zařadíme až na konec skupinkového večera.

Příklady:

 • Co sis předsevzal(a) ve vztahu k Bohu na příští týden? Jak a kdy to chceš uskutečnit?
 • Jaké vztahy bys chtěl(a) v následujícím týdnu pěstovat?
 • Koho pozveš na příští volný (otevřený) skupinkový večer?

6.   Otázky ve vztahu k evangeliu.

To jsou otázky, které nám mají pomoci naučit se mluvit volně o víře.

Příklady:

 • Jak odpovíš, když se tě někdo zeptá, co znamená ta ryba na tvém autě?
 • Jak někomu pouze 3 větami vysvětlíš, co to je "radostná zvěst"?
 • Jak někomu vysvětlíš, co to znamená "svobodná (protestantská) církev"?
 • Co tě v minulém týdnu zaujalo v Božím slovu?
 • Co čteš v Bibli, když se ti skutečně špatně daří?
 • Jaká je tvá nejmilejší kniha z Bible a kvůli čemu?