user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - I 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část čtvrtá
Setkání domácí skupinky

Kapitola - I

Chvály a uctívání

J 4,23 ... Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. ...

Bůh hledá ctitele, kteří ho ctí v Duchu a v pravdě.

V této lekci nebudeme pojednávat hlavně o tom, co všechno uctívání je. To by bylo příliš složité. Spíše chceme poznat, jak důležité uctívání je, jak je můžeme cíleně podporovat a jak připravovat jeho čas.

- I - 1 -

Co je uctívání?

Není to:

 • "zahřívací" cvičení pro zvěstování Slova,
 • módní výstřelek (uctívání je věčné),
 • zpěv písní,
 • ctění uctívání (Bůh sám je cílem našeho uctívání).

Je to:

 • vztah srdce - někoho si vážit, obdivovat ho atd.,
 • výraz naší lásky k Bohu,
 • nepřetržitý dialog,
 • plné vydání se Bohu (dát sami sebe bezvýhradně Bohu),
 • životní styl, který se vyjadřuje v postoji k Bohu.

Každý člověk něco ctí. Taková je naše podstata. Musíme poznat, že se staneme takovými, jakým je to, co uctíváme.

- I - 2 -

Rozdíl mezi chválami a uctíváním

Mnozí vysvětlují tento rozdíl takto:

 • Chvály jsou zpěvem rychlejších, rytmičtějších písní a uctívání je zpěv pomalejších, slavnostnějších písní.
 • Ve chválách zvěstujeme skutky Boží a při uctívání stojí v centru osoba Boha.
 • Při chválách vstupujeme do Boží přítomnosti; uctívání je to, co se v Boží přítomnosti děje.
 • Chvály jsou reakcí na to, co pro nás Bůh učinil; uctívání je reakce na poznání Božího charakteru a Jeho osoby.
 • Chvály a uctívání jsou navzájem spojeny; nemůžeme je úplně oddělit.
 • Chvály se uskutečňují hlavně v naší duši (rozum, emoce, vůle) a mohou být proto nařízeny.
 • Uctívání se musí uskutečňovat v Duchu, a proto nemůže být nařízeno.
 • Člověk může Boha chválit z dálky, avšak ne Ho uctívat.

Ve všech těchto výpovědích je mnoho pravdy, která nám pomáhá ten rozdíl lépe poznat. Je velmi těžké od sebe přesně oddělit chvály a uctívání. Rozhodující je poznání, že chvály a uctívání nejsou totožné.

Souhrnné srovnání
Chvály Uctívání
oslavovat uvažovat, posuzovat
silný hlas ticho a klid
vedení boje obdiv
co On učinil kdo On je
obdržet požehnání vzdát čest
Boží příkaz naše ochota
vychází z toho, že Bůh koná dobro vychází z toho, že Ho známe
radost svatost, pokora
vyjadřují "poděkování" vyjadřuje "lásku"

- I - 3 -

Proč máme ve skupince uctívat Boha?

Bůh hledá ctitele! To už je dostatečný důvod k Jeho uctívání. Je velmi důležité, abychom poznali, že Bůh hledá ctitele, a ne uctívání.

Při uctívání se jedná o vztah k Bohu, který má vzniknout, být podporován a pěstován, a ne o zpívání různých písní. Tento vztah stojí v centru, a ne hudba nebo zpěv.

Souhrně k prvním třem hlavní bodům.

Je důležité, abychom ve skupince vytvořili prostor ke chválení a velebení Boha. Máme zvěstovat Jeho mocné činy zpěvem písní nebo osobními modlitbami. Přitom se nám má vždy nově dostávat do povědomí, co pro nás Bůh vykonal.

Musíme si však také uvědomit, že Bůh hledá ctitele, kteří ho uctívají v Duchu a v pravdě, neboť to přispívá k naší změně.

Proto je uctívání tak důležitou součástí setkání ve skupince.

- I - 4 -

Co se stane, když budeme uctívat Boha v duchu a pravdě?

1.   Změna:

 • dorůstáme do hlubšího vztahu s Bohem,
 • rozvíjíme větší citlivost na působení Ducha svatého (např. může být odkryt chybný postoj, usvědčení z hříchu atd.),
 • dostaneme měkčí srdce,
 • budeme stále více proměňováni v Ježíšův obraz.

2.   Zjevení:

 • Bůh bydlí ve chválách svých dětí a my Ho vidíme, jaký skutečně je,
 • naučíme se poznávat jasněji Jeho hlas,
 • duchovní dary.

- I - 5 -

Jak přivedeš lidi k uctívání?

Předpokladem je, že shromáždění lidé mají přání uctívat Boha.

Abys mohl přivést lidi k uctívání, jsou důležité následující věci.

1.   Vedoucí uctívání vede druhé svým příkladem.

Ty jsi v první řadě vzor. To platí také mimo skupinku. Když jsi radostný, pak mají ostatní lidé možnost být také radostní. Pokud jsi ale smutný, přenáší se to velmi často i na ostatní.

Abys mohl být vzorem, musíš sám zažít pravé uctívání. Nemůžeš lidi vést dále než tam, kde stojíš sám.

2.   Vedoucí uctívání vede lidi, ne uctívání.

Máš si dojít pro lidi tam, kde stojí, abys pak dělal kupředu malé, stálé kroky. Dávej pozor, abys od nich nepožadoval příliš.

3.   Harmonický průběh.

Je důležité, abys měl dobrou volbu písní. K tomu musíš znát rozdíl mezi písněmi vyznání, odevzdání, chvály a uctívání. Také je důležité, abys stále neměnil tóniny a dával pozor na rytmus písní.

Tím vznikne "tok" - harmonické plynutí - a lidé se mohou mnohem lehčeji zaměřit na Boha, otevřít se a dát prostor Duchu svatému - jinak je to jen nahoru a dolů, začít a skončit.

Dbej také na to, aby se obsah písní pokud možno k sobě co nejvíce hodil.

- I - 6 -

Kdo má ve skupince vést uctívání?

Téměř každý je schopen vést zpívání písní, ale něco zcela jiného je vést lidi k uctívání.

1.   Co je vlastně úkolem vedoucího uctívání?

Jeho úkol spočívá v tom dát lidem možnost vstoupit do Boží přítomnosti. To je mnohem více než jen vybrat pěkné písně a seřadit je do vhodného pořadí.

2.   Jaké jsou kvalifikace vedoucího uctívání?

 1. Ty, které se týkají nitra člověka:
   • musí být sám ctitel.

Vedoucí uctívání vede trvalý duchovní život. To znamená, že věří Bohu jak v dobrých, tak ve špatných dnech. Je citlivý na působení Ducha svatého a na lidi. Hodně se modlí v Duchu.

  • stojí v podřízenosti vedení skupinek. Nepoužívá svěřenou odpovědnost za vedení uctívání k tomu, aby uskutečňoval vlastní nápady.
 1. Ty, které se týkají člověka navenek:
  • měl by se trochu vyznat v hudbě nebo být připraven se dále v této oblasti vyvíjet. Měl by umět zpívat ve sboru a držet tón. To jsou také důležité předpoklady.
  • měl by být uznáván ostatními členy skupinky. Bez důvěry ve vedení je těžké vést.
  • měl by na své bratry a sestry působit nadšeně, motivačně a radostně.

Důležité.

Vedoucím uctívání se člověk nestává, protože umí dobře zpívat nebo hrát na nějaký nástroj. Nestává se jím také díky nějakému postavení nebo službě.

Souhrnem.

Nikdo se jako vedoucí uctívání nerodí. Bůh připravuje, tzn. povolává do této služby. Je důležité, aby se člověk mohl v této službě dále vyvíjet.

- I - 7 -

Jak poznáš budoucího vedoucího uctívání?

1.   Pozoruj členy své skupinky.

 • Jak se jednotlivci účastní? Kdo je skutečně ctitelem? Kdo má srdce pro ostatní? Kdo je citlivý na vedení Ducha Božího?

2.   Oslov tu osobu, která přichází v úvahu.

 • Měl bys s tímto člověkem trávit čas a povzbudit ho, aby jednou vedl ve skupince čas uctívání.
 • Ukaž mu, jak připravuješ čas uctívání. Připravte ho jednou společně.

3.   Nech tuto osobu vést ve skupince čas uctívání.

 • Nejen jednou, ale nejméně dvakrát až třikrát.
 • Rozmlouvej s touto osobou; povzbuď a opravuj ji.
 • Ať se účastní dalších školení; např. "semináře pro vedení uctívání v domácí skupince" atd.

- I - 8 -

Praktická příprava času uctívání

1.   Před přípravou času uctívání si vyjasni následující věci.

 • Téma času budování tohoto setkání.
 • Kdy je čas uctívání? Před nebo až po čase budování?
 • Jak dlouho má trvat čas uctívání?
 • Jaké hudební nástroje a hráče mám k dispozici?
 • Má vedoucí skupinky nějakou určitou představu? Komunikace mezi vedoucím uctívání a vedoucím skupinky je velmi důležitá.

2.   Začni se vnitřně připravovat na tento čas uctívání.

 • V modlitbě.
 • Většinou ti Bůh položí na srdce jednu nebo dvě písně. Může to také být určité téma jako radost, odevzdání, otcovský vztah atd.

3.   Vyhledej s pomocí zpěvníku vhodné písně a napiš si je.

Přitom musíš dávat pozor na následující věci.

 • Povaha písní: písně chvály, uctívání nebo vyznání atd.
 • Téma písní.
 • Tónina písní.
 • Tempo, rytmus písní.

4.   Seřaď písně do možného pořadí.

To je závislé na časovém rozmezí, kdy ve skupince probíhá uctívání.

  • Čas uctívání před tématem.

Začni písněmi, které pomohou vyzvednout si lidi tam, kde právě jsou. Často jsou unaveni, obtíženi nebo se zabývají starostmi všedního dne. K tomu se hodí vyznávací písně, které konkrétně ukazují na Boha (např. "Jak velký je můj Bůh") nebo písně, které konkrétně ukazují na Boha (např. "My jsme zde společně"). Jen zřídka jsou vhodné již na začátku hluboké uctívací písně (např. "Beránek Boží"). Opatrně: nezačínat vždy stejně, tzn. s rychlými písněmi.

  • Čas uctívání po tématu.

Vycházej z obsahu a předmětu času budování. Např. tématem bylo "odevzdání se". K danému tématu zvol vhodné písně. To může být jen zřídka dobře naplánováno předem, proto je důležité, abys byl otevřen také v průběhu času budování.

 • Je také velmi vhodné, když se písně k sobě hodí i svou tóninou: např. všechny v D - dur, nebo první tři v jedné tónině a ostatní zase v jiné. Je těžké vejít do proudu uctívání, když se tóniny stále mění. To samé platí, když za účelem rozmanitosti měníš písně uctívání a chvály.

5.   Začni cvičit.

Zazpívej si tyto písně pro sebe a dávej přitom pozor na následující.

 • Jaké jsou přechody mezi písněmi?
 • Hodí se tyto písně skutečně k sobě nebo jsou ještě jiné písně, které by se hodily lépe?
 • Nevyhledal jsem příliš málo nebo příliš mnoho písní?
 • Během cvičení se může stát, že tě Bůh upozorní na určité věci. Zabývej se tím ve svém srdci.

6.   Sestav konečné pořadí písní pro čas uctívání.

 • Pro sebe a pro všechny hráče na nástroje zaznamenej všechny názvy písní a k nim patřící tóniny.
 • Zvláštní poznámky jako např. ___ G - Majestát (začít s "Vyzdvihujte ho")
 • Připrav pro skupinkové setkání 2 - 3 zvláštní listy s názvy písní a s čísly, pod jakými je lze nalézt ve skupinkovém zpěvníku.
 • Informuj hlavního hudebníka nejméně jeden den před skupinkovým setkáním o písních, které jsi vybral. Tak mohou být případné nejasnosti objeveny a prohovořeny a ještě zůstane čas ke cvičení.

- I - 9 -

Na co musíš dávat pozor během času uctívání?

1.   Abys přítomné nepopoháněl.

 • Nepřikazuj jim, co mají dělat. Používej výrazy jako "mohli bychom" nebo "chceme" atd.

2.   Nedrž se násilně předem připraveného programu.

 • Buď pružný, pohyblivý a otevřený, ale jistý. Buď připraven zahrát jiné písně nebo změnit pořadí.

3.   Abys uctívání "nedělal".

 • Uctívání se má dít. Ty máš za úkol řídit a vést. Sám uctívej z celého srdce.

4.   Domlouvej se srozumitelným způsobem.

 • To je velmi důležité pro jednotlivé hudebníky. Nejvhodnější je, když sedíš vedle hlavního hudebníka. Komunikace tak probíhá mnohem lépe, což je velmi důležité pro plynulý, harmonický průběh.

5.   Na obměnu v průběhu.

  • Ne každou píseň zpívat dvakrát; vnes do toho změnu.

Např. opakovat refrén nebo jen poslední řádku, zrychlit nebo zpomalit tempo, nechat zpívat jen ženy nebo muže, nechat hrát jen hudební nástroje, zvýšit tóninu, nechat zpívat v jazycích nebo "novou píseň", tiše hrát mezi písněmi atd.

 • Dej prostor pro osobní modlitbu a zpěv v Duchu.

6.   Nenechej se příliš ovlivňovat okolnostmi nebo lidmi.

 • Ty jsi vedoucí a máš vést. Nenech se vyvést z konceptu takovými nehodami, jako je třeba falešné zanotování písně.

7.   Očima udržuj kontakt s vedoucím skupinky.

 • Především na konci. Dodržuj čas.

- I - 10 -

Závěrečné myšlenky k tomuto tématu

Nemůžeme uctívání dělat. I ta nejlepší příprava a všechny znalosti o uctívání nám nedávají žádnou záruku, že se uctívání bude uskutečňovat v Duchu a v pravdě. Při uctívání jde především o vztah, který má být pěstován a prohlubován. To potřebuje čas. Najděme si čas a uctívejme ještě ve větší míře našeho Boha v Duchu a v pravdě.