user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - K 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část čtvrtá
Setkání domácí skupinky

Kapitola - K

Modlitba a přímluva

Mt 18,19 ... Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ...

Skupinka je bez skutečné Boží přítomnosti prázdná. Bůh touží po tom, abychom se k Němu obrátili, hledali Ho na modlitbách a působili spolu s Ním.

 • Modlitba je absolutně nezbytná!

Pomocí modlitby se má uvolnit Boží síla. Nemáme jinou volbu, neboť modlitba je život sboru. Mnozí z nás se modlí pouze v období přípravy na něco, co se chystají udělat, ale pozor - modlitba není příprava na službu, modlitba je službou. A my se máme modlit tak dlouho, až je zjeveno vítězství.

 • Modlitba znamená "vydržet až..."

Velmi rychle se dostáváme do nebezpečí, že s modlitbou předčasně skončíme. Musíme se ale naučit nepřestávat! Modlitba není vždy jednoduchá; často vyžaduje sílu vydržet. Naučme se být v modlitbách disciplinovaní.

- K - 1 -

Proč se máme ve skupince modlit?

Aby:

 1. víra rostla a byla posilována společným prožitím vyslyšených modliteb.
 1. se čelilo nesnázím a těžkostem členů skupinky.
 1. všichni poznali důležitost a význam modlitby a rozvíjeli ji.
 1. pozornost skupinky byla zaměřena na Boha a nikoliv na sebe samu.
 1. byly posíleny a prohloubeny vztahy mezi jednotlivými členy tím, že se budeme jeden za druhého modlit.
 1. se měla skupinka možnost zasadit o věci, které jsou mimo její přímou sféru vlivu.

- K - 2 -

Různé formy modlitby, které můžeme použít

1.   Vyznání hříchu.

Iz 59,1-2; 1J 1,7-10; Ž 139,23-24

Iz 59,1.2 ... Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší. ...

1J 1,7-10 ... Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. ...

Ž 139,23.24 ... Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. ...

Hříchy nás oddělují od Boha a zahalují Jeho tvář. Musíme se každodenně vypořádat s tím "hříšným" a nechat se očistit, jinak budou naše modlitby bez jakéhokoliv smyslu a významu.

2.   Chvály, díkuvzdání, zpěv, uctívání.

Ž 100,1-4; 1Te 5,18

Ž 100,1-4 ... Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, ...

1Te 5,18 ... Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. ...

Musíme se včas naučit nedívat se sami na sebe, ale zaměřit se na Boha.

3.   Dostávat: čekat, naslouchat, meditovat, bdít.

Ž 46,10a; Kaz 5,1.2; Abk 1,2; 2,2

Ž 46,10a ... Činí přítrž válkám až do končin země, ...

Kaz 5,1.2 ... Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Po mnohé lopotě přichází sen; hlupák se ozývá mnoha slovy. ...

Abk 1,2 ... Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. ...

Abk 2,2 ... Hospodin mi odpověděl, řekl: "Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. ...

Když se ztišíme ve svém nitru a náš duch se stýká s Božím Duchem, je důležité na Něj tiše čekat a naslouchat. (Mnohdy je dobré si důležité věci poznamenat.)

4.   Osobní prosby.

Mt 6,11; 7,7; Ž 50,5

Mt 6,11 ... Náš denní chléb dej nám dnes. ...

Mt 7,7 ... Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. ...

Ž 50,5 ... "Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!" ...

Bůh chce, abychom k Němu byli zcela otevření, neboť se chce zabývat našemi těžkostmi. Smíme před Ním otevřít své nejskrytější nitro a přednést Mu všechny naše nesnáze a obavy.

5.   Přímluvy.

1Tm 2,1-4; Ex 17,8-13

1Tm 2,1-4 ... Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. ...

Ex 17,8-13 ... Tu přitáhl Amálek, aby v Refídimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi: "Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce." Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chúr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chúr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. ...

Máme se stále modlit za všechny, zvláště za ty, kteří mají autoritu. Je důležité, abychom byli vůči Bohu otevření, aby nám mohl položit na srdce lidi, za které se máme modlit.

6.   Modlitba v jazycích.

1K 14,2.4.14.18; J 14,16-17; Ř 8,26-27; Ju 20; Ef 6,18; Mk 16,17

1K 14,2.4.14.18 ... Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. ... Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. ... Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. ... Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni;

J 14,16.17 ... a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. ...

Ř 8,26.27 ... Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. ...

Ju 1,20 ... Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, ...

Ef 6,18 ... V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, ...

Mk 16,17 ... Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; ...

Modlitba v jazycích pomáhá především k tomu, abychom se odprostili od našeho rozumu. Pomáhá nám také k tomu, abychom se otevřeli a uvolnili.

- K - 3 -

Za co se máme ve skupince modlit

Za:

 1. osobní potřeby.
 1. dům, sousedství, kde se lidé shromažďují.
 1. bydliště a město.
 1. nevěřící lidi, s nimiž jsou členové skupinky pravidelně v kontaktu. Např. kolegové ze zaměstnání, rodina, přátelé.
 1. vedení sboru, pastora obvodu, pastora území, vedoucího pásma, vedoucího skupinky a za budoucí vedoucí skupinky.
 1. sbor (úkol, vizi, různé služby atd.).
 1. misii (misionáře).

- K - 4 -

Různé způsoby modlitby

1.   Modlitbu vede jedna osoba.

Je tu nebezpečí, že se jedna osoba modlí tak dobře, že ostatní nemají odvahu se také jednou modlit nahlas. Např. na začátku nebo na konci skupinky nebo před tématem apod.

2.   Tichá modlitba.

Např. během času uctívání přemýšlet o textu písně nebo přejít k duchovním darům.

3.   Modlitba v Duchu.

Všichni se nahlas modlí v jazycích. Např. před tím, než se modlí za určitou prosbu nebo když nevědí, jak by se modlili rozumem.

4.   Kruhová modlitba.

Vzájemně si podat ruce a pak se modlit po řadě. Stiskem ruky dát najevo následujícímu, že je na řadě. Když se někdo nechce modlit, tak jednoduše předá stisk ruky dále.

5.   Modlitbna ve formě rozhovoru.

Volné modlitební obecenství. Vzdávání díků, prosby, vyznání apod. Cílem je, aby se všichni naučili volně a přirozeně vyjadřovat před Bohem, kdy např. stačí jedna věta nebo výpověď.

6.   "Popcorn" chvalomodlitba.

V jedné nebo dvou větách spontánně chválit a velebit Boha. Důraz leží na chvále a velebení Boha. Např. před nebo během času uctívání.

7.   Koncertní modlitba.

Řekne se prosba k modlitbě, a poté se ve stejný čas všichni nahlas modlí.

8.   Modlitební partner.

Skupiny 2 až 4 osob si vymění mezi sebou prosby a pak se modlí jeden za druhého.

9.   Pětiprstá modlitba.

Modlit se ve dvou. Osoba A a osoba B.

 • Palce: Někdo z naší rodiny nebo někdo, kdo je nám blízký.
 • Ukazováčky: Ti, kteří vyučují (ve veřejných školách, nedělní besídce atd.).
 • Prostředníky: Za lidi na odpovědných místech (např. vláda, městské zastupitelstvo, kazatelé apod.).
 • Prsteníky: Za slabé a ukřivděné, chudé a sociálně slabé, utlačované lidi, alkoholiky, závislé na drogách apod.).
 • Malíčky: Za osobní prosby.

Průběh:

 1. Prosby palce (rodina) a malíčku (osobní) vyměnit.
 1. Osoba A se modlí za osobu B (modlitba palce).
 1. Osoba B se modlí za osobu A (modlitba palce).
 1. Osoba A se modlí modlitbu ukazováčku.
 1. Osoba B se modlí prostředníku.
 1. Osoba A se modlí modlitbu prsteníku.
 1. Osoba B se modlí za osobu A (modlitba malíku).
 1. Osoba A se modlí za osobu B (modlitba malíku).

10.   Jít na procházku a modlit se.

Skupinka o 2 (nejvýše 3) osobách jde ven a během procházky se modlí např. za lidi v sousedství apod. Toto můžeme dělat tam, kde se domácí skupinka schází nebo i jinde na předem určeném místě. To, co vidíme, nás často podněcuje k modlitbě. Poznáme také lépe naše okolí nebo místo a Bůh nás může upozornit na věci, za které se máme modlit. Tento způsob modlitby se hodí především k obohacení a změně v našich setkáních.

11.   Modlitba "nosiče břemena".

Sdělí se modlitební prosba. Jiná osoba se dá k dispozici jako nosič břemena a hned se modlí za tuto věc, a ostatní se modlí spolu s ní. Hned potom řekne někdo jiný další prosbu, je určen nový nosič břemena a ten se dále modlí atd.

12.   Evangelizační modlitba.

Modlit se cíleně za lidi, kteří ještě nejsou věřící. Může se např. nechat jedna židle volná.

13.   Cílená účast.

Postaví se do středu kruhu židle. Osoba, která má speciální prosbu, si sedne na tuto židli. Ostatní vloží ruce na její ramena a modlí se pak zcela cíleně. Např. lidé, kteří jsou nemocní, ustanovení nového vedoucího skupinky atd.

14.   Modlit se jednu hodinu.

Tuto hodinu rozdělíme na 6 x 10 minut. Mezitím můžeme zazpívat píseň nebo něco krátce říci k tématice příštích 10 minut.

Je doporučení hodné, aby se všichni modlili najednou a nahlas (koncertní modlitba). Když se budeme všichni společně nahlas modlit, pak:

 • bude probuzen pocit sounáležitosti,
 • bude naše víra posilována a dále motivována,
 • je to biblické - Sk 4,24.31 - naplnění Duchem svatým a odvaha jako výsledek,

Sk 4,24.31 ... Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: "Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, ... Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. ...

 • ti, kteří se jinak nikdy nemodlí nahlas, se to naučí, aniž by se stali středem pozornosti.

10 minut: Chvály a díkůvzdání (může se uskutečnit také písněmi chvalami).

10 minut: Modlitba za mě osobně.

10 minut: Modlitba za mou rodinu.

10 minut: Modlitba za nevěřící přátele.

10 minut: Modlitba za sbor a pastora.

10 minut: Modlitba za město, národ a svět.

- K - 5 -

Důležité principy pro modlitbu

Osobní příklad vedoucího skupinky je rozhodující!

 1. Ohraničit čas výměny modlitebních proseb, aby zbylo dost času k vlastním modlitbám.
 1. Při modlitbě má být podporován dialog, to znamená, že modlitba se má uskutečňovat ve formě rozhovoru a to zcela přirozeně, otevřeně, upřímně a krátce. V modlitbě se nemají vyskytovat žádné náboženské fráze, dlouhé výklady a poučení a předuchovnělé výrazy.
 1. Má být podporováno vědomí Boží přítomnosti a působení Ducha svatého. Modlitby mají být zaměřeny na Boha a ne na skupinku.
 1. Vždy se modlit jen za jednu věc. Teprve když je nějaká prosba "promodlena", je možno přejít k další.
 1. Všichni se nemohou modlit nahlas - přesto má každý být ve shodě s nahlas vyslovenou modlitbou tím, že se za vše tiše nebo polohlasně společně modlí. Ti, kteří se modlí nahlas, se mají modlit tak, aby to všichni dobře slyšeli.
 1. Při modlitbě může být také někdy zcela ticho. Naslouchání Bohu se má podporovat.
 1. Neuspořádávat modlitební čas ve skupince vždy stejně. Vnést (do toho) změnu a rozmanitost.
 1. Dodat odvahy k vedení duchovního boje. Používat zbraně, které nám dal Bůh - především Boží slovo.
 1. Být spontánní a pružný. Zůstávat otevřený pro působení Ducha svatého. Není dobré, když se člověk tvrdohlavě a pevně drží jen jedné linie.
 1. Vést modlitební listinu nebo knihu, zaznamenávat prosby a Boží odpovědi na ně.

- K - 6 -

Chyby, které mohou nepříznivě působit

 1. Rutina.
 1. Neosobnost (člověk mluví o všem možném, ale nikdy ne o sobě samém).
 1. Nepořádnost (modlení křížem krážem, jeden přes druhého).
 1. Neurčitost (někdo..., ostatní... nebo jednotlivec vypravuje "příběhy" v modlitbě).
 1. Zneužití důvěry (pomluvy, klevety).
 1. Osoby, které dominují a rozptylují.