user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - M 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část pátá
Evangelizace

Kapitola - M

Evangelizace ve skupinkovém sboru

Úvod:

Sbor Ježíše Krista má na světě trojí úkol:

 • službu Bohu,
 • službu jeden druhému,
 • službu světu.

- M - 1 -

Působení ducha svatého v domácí skupince

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 7

V této lekci se chceme blíže věnovat službě světu, která se může uskutečňovat pomocí práce domácích skupinek.

Celosvětová tendence v práci domácích skupinek směřuje k opomíjení evangelizačního pojetí a ke zdůrazňování skutečností, že ve středu zájmu má stát společenství. My si ale musíme uvědomit, že opravdová a upřímná služba Pánu a jeden druhému musí také zcela jasně vést ke službě světu.

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 8

Účinnost (intenzita) působení navenek pomocí svědectví a služby je určována účinností (intenzitou) ve službě Pánu a jeden druhému.

- M - 2 -

Evangelizace je důležitým pilířem života domácích skupinek

 1. Ve skupinkovém sboru je možné, aby každý věřící byl zmobilizován.
 1. Evangelizace se nejefektivněji uskutečňuje pomocí společenství věřících (sborový život).

Bůh má jasný úmysl přivést k sobě všechny lidi. Pokud se skutečně chceme nazývat Jeho služebníky a chceme být poslušní, pak se musíme stoprocentně ztotožnit s Jeho úmysly.

Proto je tak důležité, aby si každý jednotlivec v domácí skupince uvědomil, že evangelizace skutečně představuje pilíř života skupinky.

K naší vizi patří i představa, že sbor roste pomocí domácích skupinek, neboť domácí skupinky se starají o to, aby lidé byli zachraňováni.

Evangelizace ve skupinkovém sboru se má uskutečňovat ve všech rovinách.

 • osobní rovina
 • rovina skupinky
 • rovina pásma a obvodu
 • rovina sboru

Tím se skupinka stává místem evangelizace. Musíme si být vědomi, že skupinka je svědectvím pro nevěřící lidi v jejím okolí.

 • Jednak navštěvují nevěřící lidé mimořádné skupinkové akce a jednak nevěřící patří k "oikosu" jednotlivých členů skupinky.

Musíme vytvořit a umožnit lidem přístup do Božího království a je velmi důležité, abychom přitom poznali, že tito lidé jsou velmi odlišní. Neexistuje pouze jedna jediná metoda, jak zasáhnout lidi evangeliem.

V zásadě můžeme rozlišovat mezi lidmi typu A a lidmi typu B. Účelem tohoto rozdělení není lidi hodnotit, ale pomoci sami sobě, abychom jim lépe porozuměli. Skutečností je, že jsou lidé, které můžeme zasáhnout snadněji než ostatní. Tomu se pak musíme vhodně přizpůsobit a zaměřit se na to.

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 9

Evangelizace v práci domácích skupinek začíná se vztahy a ne s nějakou aktivitou nebo bohoslužbou.

Nemusíme být žádnými vyslovenými evangelisty, aby si nás mohl Bůh v této oblasti služby použít. Chtěli bychom spíše dodat odvahu členům skupinek k vedení misionářského způsobu života, neboť každý věřící je povolán k tomu, aby byl svědkem. Dát svědectví není jen to, co děláme, ale také to, co jsme. Pokud se naše slova budou shodovat s naším životem, potom budou naše svědectví vždy opravdová a jednotná.

 • Změněný život je největším svědectvím pro okolní svět.

Pokud náš život je povrchní a neefektivní, pak tomu také odpovídá naše evangelizace.

Jako domácí skupinky proto nebudeme zavádět v první řadě pouliční evangelizace nebo evangelizační kázání, nýbrž náš život musí přesvědčivě působit. Naši pozornost máme zaměřit na kvalitu našeho křesťanského života a ne na slova nebo techniku. Ježíš nám to velmi jasně ukázal. Byla to kvalita Jeho života, nejen Jeho slova, která lidi přitahovala. Pokud chceme, aby naše evangelizace byla účinná, musíme žít tím samým způsobem života jako Ježíš.

To je podmíněno zásadní změnou našeho způsobu myšlení (hodnot) a našeho způsobu života.

Bůh nás nezachránil kvůli tomu, abychom se uzavřeli v nějaké budově a jen tam prožívali naši víru. Když věřící nebudou sloužit ztracenému světu, uskuteční se jen málo pravého učednictví a duchovního růstu.

Důležité body pro evangelizaci pomocí domácích skupinek.

 • Evangelizace je proces.
 • Evangelizace potřebuje čas.
 • Evangelizace se odehrává nejlépe přes vztahy.
 • Evangelizace souvisí s týmovou prací (J 4,37.38; 1K 3,6; Mt 4,19).

J 4,37.38 ... Neboť v tom je pravdivé přísloví, že jiný rozsévá a jiný žne. Já jsem vás poslal žnout to, na čem jste nepracovali. Druzí pracovali a vy jste vstoupili do jejich namáhavé práce." ...

1K 3,6 ... Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; ...

Mt 4,19 ... Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." ...

 • Dávej pozor na to, abys nepoškodil ovoce, které má sklidit někdo jiný.

- M - 3 -

Sborový život - evangelizace

Život sboru znamená něco více než jen návštěvu shromáždění. Vliv domácích skupinek v první církvi byl ohromný (1K 14,24-25). Proto je domácí skupinka ideálním nositelem evangelizace v životě sboru.

1K 14,24-25 ... Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: "Vskutku je mezi vámi Bůh!" ...

Z tohoto důvodu je velmi významné a důležité, abychom jako domácí skupinka stále znovu organizovali otevřená, volná setkání a zvali na ně nevěřící. Dobrou příležitostí pro to je:

 • společné jídlo, oslava narozenin, svátky, sportovní akce apod.

Důležité je, aby se nevěřící cítili mezi námi dobře a mohli vidět, jak žijeme (J 13,35).

J 13,35 ... Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." ...

- M - 4 -

Oikos - evangelizace

1.   Sféra vlivu člověka.

Nejúčinnější metodou evangelizace je tzv. OIKOS - evangelizace neboli evangelizace přátel.

 • OIKOS (řecky dům) znamená sféru vlivu člověka, jeho sociální síť vztahů, která se skládá z osob, s nimiž je člověk spojen příbuzensky, místem bydliště nebo činností v zaměstnání (tzv. rozšířená rodina).
 • Síť příbuzenských vztahů (širší rodinný kruh), přátelských vztahů (přátelé a sousedé) a kolegiálních vztahů (lidé se stejnými zájmy, pracovní kolegové) je vždy ještě cestou, na které může být nejvíce lidí zasaženo a přivedeno ke Kristu.

2.   Biblický příklad.

To je také biblický vzor!

 • L 8,39   Posedlý Gerasan. Ježíš: "Jdi zase DOMŮ a ...."

L 8,39 ... "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš. ...

 • Mk 2,14.15   Ježíš v DOMĚ Leviho, s celníky a hříšníky.

Mk 2,14 ... A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou." On vstal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kteří ho následovali. ...

 • Lk 19,9   K Zacheovi: "přišlo spasení do tohoto DOMU."

L 19,9 ... Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. ...

 • J 4,53   Královský služebník ... a uvěřil on i všichni v jeho DOMĚ.

J 4,53 ... Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn je živ." A uvěřil on i všichni v jeho domě. - ...

 • J 1,40-46   Ondřej přivedl Šimona, Filip vyhledal Natanaela.

J 1,40-46 ... Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezl jsem Mesiáše (což je v překladu: Kristus)." Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)." Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!" Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" ...

 • Sk 10,24   Kornelius a jeho DŮM.

Sk 10,24 ... Nazítří vešli do Cesareje. Kornélius je očekával; svolal své příbuzné a nejbližší přátele. ...

 • Sk 16,15   Pokřtění Lýdie a celého jejího DOMU.

Sk 16,15 ... Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: "Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty"; a my jsme její naléhavé pozvání přijali. ...

 • a mnoho dalších .....
SROVNÁNÍ Tradiční evangelizace ("metoda kladiva") Oikos evangelizace
TĚŽIŠTĚ Rozhodnutí, výsledek. Učednictví, proces.
ORIENTACE SLOVNĚ: sděl přesvědčivě evangelium. VIZUÁLNĚ: demonstruj prakticky evangelium.
POSTUP, SBLIŽOVÁNÍ KONFRONTACE VZTAH
VÝCHOZÍ OTÁZKA Jak mohu tuto osobu přesvědčit, aby se rozhodla pro Ježíše? Jak může být Ježíš pro tuto osobu plnou otázek, zranění apod. radostnou zvěstí?

Ježíš při své službě vnímal vždy "Oikos" - skupinu. Věděl, že jen tak bude moci sdělit evangelium. V Lukášovi 10 určil 70 učedníků a poslal je do Pereje, aby tam přinesli pokoj do každého domu a aby jedli a pili. Tak se domácnost obrátila ke Kristu. To byl tehdejší způsob života.

L 10,1-16 ... Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: "Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: 'Pokoj tomuto domu!' A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají, neboť 'hoden je dělník své mzdy'! Nepřecházejte z domu do domu. A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: 'Přiblížilo se k vám království Boží.' Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: 'Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží'. Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji, než tomu městu. Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. Ale Týru a Sidónu bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal." ...

Skutečností je, že my všichni žijeme v určité oblasti, na níž máme vliv. My všichni máme s lidmi kontakt - v tom spočívá naše nejdůležitější pole působnosti.

KLÍČEM OIKOS - EVANGELIZACE JE ZMĚNA ŽIVOTA A NE EVANGELIZAČNÍ AKTIVITA!

- M - 5 -

Pronikavá evangelizace

Tento způsob evangelizace znamená zasáhnout také lidi, se kterými nemáme žádný kontakt nebo kteří jsou evangeliu zcela vzdáleni.

Musíme začít stavět mosty k nevěřícím lidem. Existují úplně běžné a přirozené činnosti jako např. jízda na kole, skupiny hrajících si dětí atd., které nám umožňují dostat se do kontaktu s nevěřícími lidmi a navázat s nimi vztah.

Mnoho křesťanů má bohužel jen velmi omezenou oblast zájmů, což přirozeně přináší nevýhody. Pak je jen málo možností nalezení společného tématu k rozhovoru, což potom v nevěřících utvrzuje dojem, že křesťané jsou nudní a téměř vůbec se nezajímají o svět kolem nich.

Zde je velmi důležitá identifikace. Aby byla evangelizace účinná, musíme se umět s nevěřícími identifikovat (ztotožnit se), tzv. umět se vžít do myšlení a pocitů těch, komu chceme být svědectvím, aniž bychom sami museli dělat nějaké kompromisy.

- M - 6 -

Praktický postup pro "oikos" - evangelizaci ve skupince

1.   Převzít břemeno za nevěřící lidi.

Mnoho věřících se spokojí s tím, že jsou zachráněni. Chybí jim břemeno za nevěřící lidi. Musíme tvrdě pracovat na tom, aby byli naši členové skupinek připraveni dívat se také okolo sebe a znovu navazovat vztahy s nekřesťany. Sborový život má tendenci oddělit věřící od jejich "oikosu" a zaměstnat je v "budově".

Ježíš trávil velmi mnoho času s hříšníky. Jeho život se vyznačoval dvěma věcmi.

 1. Jeho láska k lidem (Ř 5,5; Mt 14,14 + 20,34; Mk 1,41).

Ř 5,5 ... A naděje nezahanbuje, neboť láska Boží je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán. ...

Mt 14,14 + 20,34 ... Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. ... Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. ...

Mk 1,41 (EK) ... Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." ...

 1. Působení a síla Ducha svatého (Ef 5,18; Lk 4,1.14).

Ef 5,18 ... A neopíjejte se vínem, v němž jest prostopašnost, ale naplněni buďte Duchem, ...

L 4,1.14 ... Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti ... Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. ...

Jak převezmeme břemeno za nevěřící lidi?

 1. Pomocí modlitby. Evangelizace a modlitba jdou ruku v ruce. Když se budeme modlit a otevřeme se Bohu, můžeme poznat Jeho úmysly a Jeho srdce.
 1. Pomocí správné komunikace o vizi, která rozněcuje. Hodně mluvit o tom, co očekáváme, že Bůh bude konat.
 1. Pomocí konfrontace. Jít ven a modlit se např. v kruhu tam, kde bydlíme nebo tam, kde ještě není žádná domácí skupinka.

2.   Identifikuj (poznej) svou rozšířenou rodinu, své okolí.

 • Nevěřící lidé, se kterými máš pravidelně kontakt ve všedním životě. Říká se, že k Oikosu nějaké osoby patří lidé, se kterými tráví dohromady minimálně jednu hodinu týdně.
 • Např. příbuzenstvo, rodina, kruh přátel, ve volném čase, při svých zájmech, na pracovišti, ve škole, v sousedství.

Různě: v kavárně, u lékaře, při nákupu atd.

 • Napiš si všechna jména (viz ... Obrázek č. 10).

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 10

Je velmi důležité, abychom poznali, že každá osoba, která patří k našemu Oikosu, má zase znovu kontakt k jiným lidem. Nazýváme to "rozšířený Oikos".

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 11

3.   Každý člen skupinky má určit jednu osobu, která je nejblíže dosažitelná pro evangelium a také pro domácí skupinku.

 • Zvol si nějakou osobu ze svého "Oikosu", se kterou jsi již ve spojení a u níž jsou předpoklady pro nějaký vztah.
 • Před tím, než se rozhodneš pro nějakou osobu, hledej v modlitbě Boha.
 • Příklad: kolega z práce, sousedka - ale ne sestřenice, která bydlí daleko.

4.   Jaké jsou zcela konkrétní, viditelné potřeby této osoby?

 • Navštiv tuto osobu, abys mohl poznat její potřeby.
 • Příklad: problémy v manželství, nemocné dítě, samota, nezaměstnanost.
 • Jiné.

5.   Jak mohu vybudovat hlubší vztah k této osobě?

Podobenství o rozsévači: Lk 8,4-8.11-15

L 8,4-8.11-15 ... Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k nim v podobenství: "Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek." To řekl a zvolal: "Kdo má uši k slyšení, slyš!" ... Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo. Podél cesty - to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále - to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyšeli; protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. ...

Kde začíná proces rození úrody a ovoce?

 1. Půda musí být obdělána.

"Země" v tomto podobenství je obraz pro srdce člověka. Musíme zasáhnout srdce člověka a to se nestane pomocí nějakého programu nebo projektu, ale tím, že k nim vytvoříme opravdový vztah. Vybudovat vztah však potřebuje čas a tento vztah musí být také kultivován, opatrován a pěstován.

 1. Pak přichází rozsévání.

Boží lásku sdělujeme nejprve skrze vztah, později skrze Slovo. Většina nevěřících neví, že nežijeme podle nějakých náboženských předpisů, ale v živém vztahu k osobě, k Ježíši. Vypravuj o tom, co prožíváš s Bohem a co On pro tebe dělá.

 1. Potom přichází sklizeň.

Ne všichni uvěří, ale tam, kde je půda připravena a semeno zaseto, je možnost vzniku ovoce. Výsledek musíme přenechat Bohu.

Čím více a lépe je půda připravena, tím větší bude sklizeň.

To pro nás znamená, že první krok - příprava půdy - je rozhodující.

Ježíš vždy oslovoval lidi v jejich nesnázích a přesně tak bychom to měli dělat také my. O čem přemýšlí ten druhý? Jaké má otázky? Pracuj s otázkami a ne s hotovými nebo předem připravenými odpovědmi. Žádána je hluboká účast, neboť jen tak poznáme jeho případné skryté otázky o Bohu.

Konkrétní návrhy jak probloubit vztah.

 • Příklady: zatelefonovat, jít společně na jídlo, jezdit společně na lyžích atd.
 • Jiné.

Dodržuj následující instrukce.

 1. Máš být výrazem Boží lásky a starostlivosti pro tuto osobu. Tvůj zájem o tuto osobu nesmí být nikdy návnadou religiozní pasti. Poslouchej pozorně, sleduj její potřeby. Samotné mluvení, aniž bychom věděli, co si ten druhý myslí, mnoho nepřinese.
 1. Nech si čas. Buď takový, jaký jsi - zcela přirozený. Důraz je kladen na vztah a ne na výsledek.
 1. Pokud možno přiveď k němu také ostatní věřící. Např. lidi stejného povolání, zájmů, koníčků apod.
 1. Když mluvíš o víře, používej srozumitelnou řeč. Buď citlivý, kdy a jak chceš něco říci. Buď nenucený, zvol správný okamžik. Využij času, kdy je zvlášť velká připravenost k přijetí.
 1. Buď trpělivý a nikdy nepoužívej nátlak.

6.   Praktický průběh na skupince.

 1. Probrat společné body 1-5. Důkladně prohovořit instrukce.
 1. Každý má představit "svou" osobu, případně zapsat její jméno na list nebo plakát.
 1. Pravidelně se ve skupince modlit za tuto "rozšířenou" rodinu. Např. v modlitebních časech, v malých skupinkách, při modlitebním večeru, utvořit modlitební skupinky po třech.
 1. Pravidelná výměna (sdílení) ve skupince o vývoji a pokrocích "rozšířené" rodiny.

Je důležité, abychom za tím neustále šli a vždy znovu vyvíjeli tlak.

 1. Včlenit volné večery pro Oikos - evangelizaci.

Např. neuskutečnit setkání skupinky. Místo toho podnikne každý člen skupinky něco určitého se svou "Oikos - osobou". V příštím týdnu si pak vyměnit zkušenosti, modlit se a vzájemně se povzbudit.

Důležité.

Cílem není v první řadě výsledek, ale aby se všichni stali pozorní k potřebám bližních a nechali se Bohem použít. Jde o to, abychom vedli misionářský, evangelizační styl života.

Závěrem.

Bez evangelizace nebudou domácí skupinky růst ani se multiplikovat (násobit). Každý věřící je mimořádně důležitý pro další rozšiřování evangelia. Nesmíme to již nadále přenechávat nějaké skupině "specialistů", ale naopak musíme začít jako sbor evangelizačně působit na všech rovinách.