user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - O 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část šestá
Společenství, obecenství

Kapitola - O

Změna a volné večery na domácí skupince

Zásada:

Každý má být nadšen svou skupinkou a pokaždé se na ni těšit!

Jak se to může stát?

 • Sám vedoucí skupinky musí být nadšen!
 • Rovněž důležité: do průběhu společných setkání vnést více změn, rozmanitosti a pestrosti.

Pokud lze v domácí skupince všechno již předem předvídat, pak člověk velmi rychle začne vše vykonávat mechanicky. S přibývajícím časem pak u většiny členů skupinky "pohasne počáteční nadšení". Aby se to nestalo, musíme dbát na to, abychom vnesli pokud možno hodně změn a rozmanitosti do našich setkání a dali tak prostor svrchovanému působení Ducha svatého.

Musíme se zabývat následující otázkou:

Jak mohu vnést změnu do všedního skupinkového setkání?

- O - 1 -

Při skupinkovém setkání je zcela nemožné shodně zdůraznit všechny obsahové součásti večera domácí skupinky najednou

Střídej důraz na různých bodech skupinkového setkání! Za jeden večer může člověk silněji zdůraznit nanejvýše dvě oblasti, jinak je program příliš "nadupán". Duch svatý pak často nemůže již vůbec působit.

Raději správně a důkladně zdůraznit 1-2 pravdy než se o 10 pravdách jen nepatrně a povšechně zmínit. To je něco, co se člověk musí naučit.

- O - 2 -

Dej pozor, aby ses silou zvyku nedostal ke stále stejnému průběhu skupinkového setkání

Zabránit tomu lze například.

 • Nelpět tvrdošíjně jen na přípravě - dát vědomě prostor Božímu Duchu.
 • V průběhu měnit pořadí jednotlivých částí setkání.
 • Nezačínat vždy stejně.
 • Vnést momenty překvapení.
 • Ojediněle podniknout společně zcela něco jiného (např. volné večery).
 • Nechat ostatní vypomáhat a spoluvést. Vedoucí skupinky nemá dělat všechno sám.

Abychom mohli splnit tento bod, je velmi důležité dobré plánování a organizace. Vyhotov si měsíční plán (nebo 2-3 měsíční plány), abys měl přehled a mohl dobře zabudovat případné změny. Tak také budeš moci lépe sledovat, jak je tvůj program pestrý. Pravidelně plánuj volné, respektive otevřené večery!

- O - 3 -

Buď pokud možno osobní, spontánní a opravdový

Být vedoucím skupinky není žádná práce, nýbž funkce.

K tomu jsou mimořádně důležité následující věci:

 • buď také mimo skupinku průhledný, opravdový a osobní,
 • ať ostatní poznají, že také ty bojuješ s různými věcmi,
 • dej prostor k tomu, aby se účastníci skupinky mohli mezi sebou oslovit a také osobně sloužit jeden druhému,
 • častěji přinášej "osobní pohledy a stanoviska",
 • buď tvůrčí (nebo nech být tvůrčí ostatní).

- O - 4 -

Volné večery (volná setkání)

U nás máme nejméně jeden "volný" večer za měsíc, tzn. že není zadáno žádné téma. Je velmi důležité, abychom tato volná setkání využívali k prožívání společenství.

Co můžeme dělat ve volném večeru?

 • Večer chval a uctívání.
 • Společná večeře nebo jídlo v "uzavřeném salónku".
 • Večer svědectví: 2 až 3 za večer nebo jen svědectví nových členů skupinky atd.
 • Večer misie: např. s diapozitivy, zprávou a svědectvím atd.
 • Večer modliteb a přímluv: osobně se modlit za určité oblasti jako rodiny, zaměstnání, sousedy, bydliště, evangelizaci přátel apod.
 • Pěstovat evangelizaci přátel. Např. vynechat skupinkový večer a místo toho se mají všichni zabývat "svými Oikos - osobami". Můžeme je pozvat na jídlo, něco společně podniknout, intenzivně se za tyto osoby modlit atd.
 • Zvolit si téma podle přání nebo potřeb.
 • Téma rozšířit (to udělat 2x) nebo udělat "shrnující večer" všech předchozích témat (co nám zůstalo?).
 • Večer povídání nebo her, případně si jít zahrát kuželky.
 • Každý člen skupinky dostane 10 minut a smí předvést to, co si připravil, např. svědectví, může něco předčítat, nějakou hru apod.
 • Společně slavit narozeniny nebo vánoční svátky atd.
 • Večer otázek a odpovědí.
 • Podívat se na video nebo si poslechnout kazety s kázáním (pozor: ne všechno je dobré).
 • Jít něco "opékat" na ohni, popřípadě ve spojení s koupáním (dobrá příležitost k pěstování evangelizace přátel).
 • Strávit setkání skupinky u jiného člena skupinky než obvykle. Nechat tohoto člena skupinky připravit celé setkání.
 • Společně něco "tvořivého" kutit.
 • Rozdělit skupinku na dvě až tři skupiny. Každá skupina pak má zahrát jednu scénu z Bible (např. milosrdný Samaritán), aniž by přitom používala slov.

- O - 5 -

Často mluv o vizi a cílech práce skupinek

Bez jasných cílů nemůže jít člověk správně kupředu a pak ani neví, jakým způsobem má pokračovat.

Modlete se za růst, multiplikaci (dělení) skupinek, nové členy skupinek, za své město, za ostatní skupinky atd.

Myslete také na to, že noví a nově obrácení udržují skupinku v "bdělosti".