user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - P 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část sedmá
Pečování o bližní

Kapitola - P

Vztah "doprovázející osoba - žák"

Ř 15,14 ... Jsem přesvědčen také já o vás, bratří moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. ...

Tento verš je základem a východiskem pro spolupráci doprovázející osoby a jejího žáka.

Musíme rozpoznat hodnotu každé osoby a umožnit jí, aby se rozvinula tak, jak by Bůh chtěl. Všichni se mohou účastnit a angažovat.

 

[*] ... Odkaz na: ... Obrázek č. 15

"Doprovázející osoba" je osoba zodpovědná za pomoc určitému členu skupinky, povzbuzuje ho a je mu "příkladem". Každý, kdo je doprovázející osobou, má sám také někoho jako doprovázející osobu.

"Žák" je osoba, která je doprovázena nějakým členem skupinky na své cestě ve službě pro Pána.

Vzhledem k tomu, že můžeme jen špatně růst, pokud nebudeme pomáhat ostatním a zároveň nebudeme druhými doprovázeni, je velmi důležité, abychom mezi sebou žili ve vzájemně závazných vztazích. Tím, že budeš někoho podporovat a pomáhat mu, budeš sám růst.

Abychom dosáhli požadované zralosti, je důležité naučit se sloužit druhým a zároveň dovolit, aby i ostatní sloužili nám.

 • Život skupinky se posuzuje podle vztahů mezi jejími členy. Když se každý stará o nějakou jinou osobu, lze pomoci všem, kteří chybují, jsou nemocní nebo mají nějaká trápení.
 • Důležité je, aby každý, kdo doprovází jinou osobu, byl zároveň sám od někoho doprovázen. Jakmile se dostaneš jako doprovázející osoba se svým žákem do těžkostí, můžeš jít ke své doprovázející osobě a ta ti může dále pomoci.
 • Budování vztahu je nejdůležitějším faktorem "vzájemného budování" a ne pouhé vyučování. Svému protějšku máš být "starostlivým" přítelem.

Být doprovázející osobou neznamená, že musíš vyučovat!

Prvním úkolem doprovázející osoby je vybudovat vztah. Doprovázející osoba nemusí být učitelem - stačí být přítelem, který se stará o druhého. Kontakt mezi doprovázející osobou a žákem se má uskutečňovat pravidelně a sice mimo setkání domácí skupinky. Zvol pro vás oba přijatelný čas a místo. Zatelefonujte si, kdykoliv je to třeba.

Praktické podněty pro vztah "doprovázející osoba - žák".

 1. Nést jeden druhého na modlitbách a mít jeden za druhého odpovědnost ve vztahu k účasti na shromáždění a na setkáních domácí skupinky.
 1. Navzájem si pomáhat a povzbuzovat se, důsledně a pravidelně trávit čas s Bohem.
 1. Povzbuď svého žáka k tomu, aby využil všechny vyučovací možnosti, které se ve sboru nabízejí a doprovoď ho tam.
 1. Vzájemně si vypomáhat i v jiných věcech: např. při návštěvách nemocných, učení se veršů z Bible nazpaměť, při návštěvách nevěřících, výpomoc v praktických věcech atd.
 1. Když jeden druhému takto sloužíme, máme tím zároveň k dispozici modlitební řetězec, který je v nouzi ihned funkční a může být uveden v činnost.

Slova: - "navzájem", "jeden druhého", "jeden druhému", "mezi sebou", "jeden pro druhého" - v Bibli.

Tato slova používá Bible velmi často.

 • Gal 6,2 Berte na sebe břemena jedni druhých.

Ga 6,2 ... Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. ...

 • 1 Te 5,11 Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou.

1 Te 5,11 ... Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. ...

 • Ef 4,32 Navzájem být k sobě laskaví a milosrdní. Odpouštět jeden druhému.

Ef 4,32 ... buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. ...

 • Žd 10,24 Mít zájem jeden o druhého a povzbuzovat se k lásce.

Žd 10,24 ... a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. ...

 • 2 K 1,4 Vzájemně se potěšovat.

2 K 1,4 ... On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. ...

 • Ř 15,7 Přijímat jeden druhého.

Ř 15,7 ... Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. ...

 • Jk 5,16 Vyznávat hříchy jeden druhému a modlit se jeden za druhého.

Jk 5,16 ... Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. ...

K tomu jiná místa v Bibli:

Žd 10,24.25 ... a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Nezanedbávejme naše společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. ...

Ř 14,19 ... A tak usilujme o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování. ...

Ř 12,5 ... tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. ...

J 13,14 ... Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. ...

F 2,3 ... v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; ...

1 P 5,5 ... Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'. ...

Žd 13,13 ... Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. ...

1 J 1,7 ... Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. ...

Mk 9,50 ... Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji." ...

Žd 3,13 ... Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono 'dnes', aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. ...

Ef 5,21 ... Podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově: ...

Ř 15,14 ... Jsem přesvědčen také já o vás, bratří moji, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. ...

Ef 4,32 ... buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. ...

1 Te 5,15 ... Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. ...

Ko 3,13.16 ... Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. ... Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalozpěvy, chvály a duchovní písně. ...

Ef 4,2 (NS) ... s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce ...

1 Te 4,18 ... Těmito slovy se vzájemně potěšujte. ...

1 P 4,9 ... Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! ...

Ga 5,13 ... Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. ...

J 15,12 ... "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. ...

J 15,17 ... To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. ...

Ř 13,8 ... Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. ...

1 P 1,22 ... Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. ...

1 J 3,11 ... Nebo toť jest to zvěstování, kteréž jste slýchali od počátku, abychom milovali jedni druhé. ...

1 J 4,7 ... Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. ...

Ř 12,10 ... Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. ...

1 K 12,25 ... aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. ...

Ef 5,19 ... Mluvte k sobě ve chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu ...