user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - R

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část sedmá
Pečování o bližní

Kapitola - R

Duchovní péče a pečování o bližní

Iz 9,5 A bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce".

Iz 9,5 ... Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." ...

Úvodní slova.

Ježíš je tím pravým duchovním rádcem, a ne lidé! Ale Bůh si chce nás lidi použít a skrze nás působit. Proto je velmi důležité, aby vedoucí skupinky poznal, že Bůh by ho chtěl použít také v této oblasti duchovní péče a pečování o bližní. Vezměme tento úkol vážně.

V této lekci nebudeme dopodrobna pojednávat o tom, jak se má duchovní péče provádět, tzn., jak člověk slouží lidem v určitých problémech. To by bylo příliš obsáhlé a složité. Nicméně pro vedoucího skupinky má velký význam, aby věděl, jak může účinně lidem sloužit. Proto doporučuji k tomuto tématu sérii kazet s kurzem duchovní péče od Wernera Kniesla (leden - červen 1991) a jeho knihu "Duchovní péče pro mne a pro mého bližního". Každý vedoucí skupinky by měl vlastnit tuto sérii kazet a knihu a čas od času si kazety znovu poslechnout a knihu přečíst.

V této lekci budeme mluvit hlavně o tom, co se bude očekávat od vedoucího skupinky v oblasti duchovní péče a jak má jednat v problémových situacích.

- R - 1 -

Co to vlastně je duchovní péče?

 • V tom je zahrnut člověk jako celek s tělem, duší a duchem.
 • Pomoci někomu vidět se tak, jak ho vidí Bůh.
 • Pomoci někomu pochopit a přijmout evangelium z Bible tak, aby byl jeho život odpovídajícím způsobem změněn.
 • Předat dál zákonitosti království Božího.

Předpoklady pro službu duchovní péče.

 • Znát pravdy evangelia a žít je. Musí souhlasit základ víry.
 • Být naplněn Duchem svatým.

Základ naší víry.

 • Přijmout vírou pravdu o vykupitelném díle Ježíše Krista.
 • Např. když má dům špatné základy, pak se brzy zřítí. Když nebude základ naší víry pevně zakotven v Božím slově, pak budeme mít problémy. Tak jako jsou při stavbě domu napřed postaveny základy, tak musí být také v našem životě "postaven" základ víry při obrácení a znovuzrození.

- R - 2 -

Člověk před a po obrácení

Člověk před svým obrácením. Člověk po svém obrácení.

Ř 3,11-13 ... nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, ...

Ř 3,23.24 ... všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. ...

Sk 26,18 ... abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.' ...

J 1,12... Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. ...

2 K 5,17.23 ... Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! ... Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. ...

Ř 3,28 ... Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. ...

Ko 1,13 ... On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. ...

Ga 3,13 ... Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: 'Proklet je každý, kdo visí na dřevě'. ...

nespravedlivý před Bohem spravedlivý před Bohem
neptá se po Bohu Boží dítě
hříšná bytost nová bytost
žije pod zákonem hříchu osvobozen od kletby zákona
žije v království temna přenesen do Božího království

Problémy vznikají nebo trvale zůstávají:

 • protože přesvědčení mnoha lidí neodpovídá tomu, co říká Boží slovo ve vztahu ke spasení.

Pomoci je možno jen:

 • když tyto osoby přijmou pravdy evangelia, ve víře je budou žít a zůstanou stát na tomto základě.

- R - 3 -

Úkol vedoucího skupinky v oblasti duchovní péče

1.   Co se očekává od vedoucího skupinky.

 1. Vedoucí skupinky má dbát na to, aby ve skupince převládala atmosféra lásky, přijetí a bezpečí. Velká část duchovní péče se tak může uskutečnit ve skupince samotné (viz kapitola - S - "Láska, přijetí a odpuštění").
 1. Vedoucí skupinky má pastorovi ulehčit práci. Mnoho věřících si ještě dnes myslí, že jen pastor jim může sloužit v duchovní péči. Ve sboru naší velikosti je to nemožné.
 1. Vedoucí skupinky má poznat problémy svých členů a pak podniknout kroky, aby mohlo být pomoženo každému jednotlivci.
  • Je třeba zajít za členy skupinky, kteří častěji chybí nebo přestali chodit, aby věděli, že vedoucímu skupinky není lhostejné, jak se jim daří.
  • Je třeba zajít za sourozenci, kteří se nějakým způsobem chovají ve skupince divně, např. nikdy nic neříkají nebo nemají žádný přístup k ostatním atd.
  • Delegovat ostatní, např. budoucího vedoucího skupinky nebo ty, kteří jsou k tomu schopní. Vždy muž k muži a žena k ženě.
 1. Vedoucí skupinky má být informován o tom, když jeho členové o sebe vzájemně pečují. Pokud má dojem, že je to nezdravé (např. muž a žena) nebo že to zachází příliš daleko, je povinen zasáhnout.
 1. Bylo by dobré, kdyby vedoucí skupinky pravidelně navštěvoval každého člena skupinky v jeho domově (pokud možno společně s budoucím vedoucím skupinky). Tím své lidi lépe pozná a to především jejich vnější a rodinné poměry. To pomáhá lépe jim porozumět a sloužit.
 1. Vedoucí skupinky by měl být připraven při bohoslužbě jít na výzvu kupředu a spolusloužit, pokud to bylo výslovně řečeno vedoucím shromáždění. To znamená.
  • Vždy s sebou nosit Bibli. Během kázání být vnitřně v modlitbě.
  • Více k tomuto úkolu viz část - R - 5 -.

2.   K čemu vedoucí skupinky není zavázán.

 1. Provádět intenzivní duchovní péči.
  • Když vidí, že problémy členů jeho skupinky jsou pro něho příliš velké nebo příliš těžké nebo, že neví jak dál, pak se má obrátit na vedoucího pásma. Vedoucí pásma je zase v případě těžkosti podporován pastorem území, respektive pastorem obvodu.
  • Intenzivní duchovní péči, např. jednou týdně, mnoho telefonických rozhovorů atd. může dělat jen tehdy, když má k tomu čas a cítí se být pro to od Boha pověřen.
 1. Vedoucí skupinky nemusí být žádným dokonalým duchovním pečovatelem.
  • Nemusí mít na všechno odpověď nebo vysvětlení.
  • Předává dál, co má a ve všem důvěřuje Pánu.

- R - 4 -

Jak může probíhat duchovní péče během skupinového setkání?

Kdyby věřící byli připraveni v modlitbě Bohu předkládat a pak uskutečňovat to, co slyší při kázání, byla by velká část duchovní péče zbytečná.

Důležité je proto.

 • Abychom ve skupince měli na zřeteli to, co je řečeno při shromáždění, tzn. vzít si to za své a vytýčit cestu realizace do běžného života.
 • Skrze daný rámec ve skupince (malá skupinka, blízkost, závaznost atd.) se člověk může mnohem lépe a rychleji vypořádat s nesnázemi, problémy a otázkami.
 • Abychom uvnitř skupinky dali také možnost klást otázky nebo pojmenovat problémy, za které by se pak členové skupinky odpovídajícím způsobem ve zdravé míře modlili.
 • Člověku, který se může setkat s Bohem, je pomoženo! Proto je třeba dát prostor Duchu Božímu. Nenaprogramovávat každou minutu předem a nedržet se křečovitě nějaké přípravy. Kde je Duch Boží, tam je pořádek (1 K 14,33.40).

1 K 14,33.40 ... Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu, ... Všechno ať se děje slušně a spořádaně. ...

 • Dbát na atmosféru přijetí, lásky a bezpečí, neboť tak se lidé mnohem rychleji otvírají a může jim být pomoženo (1 Tes 2,7.8).

1 Te 2,7.8 ... ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými! ...

 • Pozor na tzv. "vymítací" službu! V nejasných případech je nutné navázat kontakt s vedoucím pásma a s pastorem obvodu, aby byly určeny další kroky.

- R - 5 -

Jak se chová vedoucí skupinky při výzvě na shromáždění?

Dodržuj následující směrnice.

 1. Buď stále v modlitbě.
 1. Jdi kupředu, když jsou vedoucí skupinek voláni dopředu nebo když je patrné, že je zde málo pomocníků a buď připraven sloužit. Jako vždy: muž muži a žena ženě.
  1. K podpoře starších a pastorů, když se modlí s lidmi.
  1. Abys se sám modlil s těmi, kteří hledají pomoc.

Dbej přitom na následující.

  • Buď si vědom Boží přítomnosti a Božího vedení, neboť On v tobě přebývá.
  • Když se chceš s někým modlit, pak se napřed představ jménem a zeptej se, za co se máš modlit. Nenech se ale vtáhnout do dlouhého rozhovoru.
 1. Podle způsobu výzvy může také následně dojít k osobnímu rozhovoru.
  1. Při obrácení.
  1. Na konci shromáždění.

Dbej přitom na následující.

  • Zůstávej vnitřně v modlitbě.
  • Buď dobrým posluchačem.
  • Vycházej vždy z Božího slova a ne ze zkušenosti. Používej Slovo ve zvláštních situacích nebo při mimořádných problémech.
  • Dávej pozor, abys něco neslíbil, co potom nebudeš moci splnit.
  • Lidem, kteří ještě nejsou ve skupince, dodávej odvahu, aby se k některé přidali. Pomoz jim při tom.
  • Povzbuzuj lidi k tomu, aby pravidelně přicházeli ke Slovu a aby stáli ve společenství s Pánem a s ostatními věřícími.
  • Zapiš si adresu svého partnera v rozhovoru (prosíme o co nejrychlejší předání této adresy také vedoucímu shromáždění nebo osobě, která koordinuje a slaďuje činnost domácích skupinek), aby byla možná i následná péče. Pokud je to nutné, informuj vedoucího skupinky té osoby, které jsi sloužil.

- R - 6 -

Na co musíš při duchovní péči dávat obzvlášť pozor?

Vyskytují se často následující nebezpečí.

 • Jak vypadají předchozí události? U kolika lidí již byla tato osoba v duchovní péči? Nesluž příliš rychle někomu, kdo byl již v duchovní péči u jiných.
 • Osoby, které se chtějí navázat na osobu poskytující duchovní péči, místo na Ježíše Krista ("pijavice").
 • Osoby se stanou na tobě závislé, protože je příliš rozmazluješ. Zkus se jako osoba poskytující duchovní péči udělat přebytečným.
 • Zachovávej jasnou hranici mezi duchovní péčí a zábavou nebo přátelstvím. Existují případy duchovní péče, které chtějí jenom tebe - tvoji pozornost a tvůj čas.
 • Čas pro duchovní péči si vymezuj zcela přesně. Vyhni se vícehodinovým rozhovorům.
 • Dávej pozor, abys hned neodpovídal lidem na jejich otázky. Buď opatrný na to, jak předáváš dále své názory. Lidé se musí naučit přijímat svá vlastní rozhodnutí.
 • Zadávej jasné úkoly. Tak si můžeš také přezkoušet, zda to tito lidé myslí vážně a skutečně chtějí přijmout pomoc.
 • Skupinka není žádná léčebná stanice! Skupinková setkání nesmí být přetížena zvláštními případy. Nesmí být odváděna pozornost tím, že tyto případy budou převládat a zabírat pro sebe a své problémy čas všech ostatních. Výjimečně se to může jednou stát, ale ne pravidelně. Lidé s problémy se musí naučit během skupinkových setkání naslouchat a očekávat pomoc od Boha.