user_mobilelogo

(Obsah knihy) Kapitola - T 

Kniha
Všechno o životě domácích skupinek (Susanne Kuttruff)
Část sedmá
Pečování o bližní

Kapitola - T

Zacházení s "problémovými lidmi"

Lidé s problémy nebo "problémoví lidé" se vyskytují v každé domácí skupince. To může s sebou přinášet také mnoho pozitivního. Bůh má často v problémových situacích vyšší úmysly a je důležité, abychom se vždy dívali na Něho.

V 1 Te 5,14 vidíme, jak se přitom máme chovat:

"...kárejte neukázněné (nepořádné), těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost."

1 Te 5,14 ... Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. ...

Pavel nám v tomto verši ukazuje, že musíme jednat odlišně s různými osobnostmi a jejich problémy. Stanovuje nám tři kategorie a rovněž nám odkrývá, jak máme s danými jednotlivci jednat.

PROBLÉM METODA ŘEŠENÍ

neukázněný

Nepořádný,

vzpurný,

nenávistný,

neústupný,

vznětlivý,

dotěrný,

líný,

odbojný,

kazimír,

působící pohoršení.

napomínat, kárat

Mt 18,15-17 ... Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.

2 Te 3,11.15 ... Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. ... Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. ...

Zj 3,19 ... Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. ...

Sleduj jasnou linii.

Buď "tvrdý".

Varuj.

malomyslný

Bez odvahy,

sklíčený.

utěšovat, rozveselovat, povzbuzovat

Ga 6,1 ... Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. ...

Dávej mu příklady, buď jemný a dodávej odvahu.

slabý

Duchovně,

duševně,

morálně,

tělesně.

nést

Ř 14,1 ... Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. ...

Ř 15,1 ... My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. ...

1 K 9,22 ... Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. ...

Vem ho za ruku a veď ho krok za krokem.

Potřebuje lásku a vedení.

S tím souvisí ještě jedna výzva: Buď ke všem trpělivý a shovívavý!

Problémové situace se zřídka kdy vyřeší přes noc. My všichni potřebujeme trpělivost.

- T - 1 -

Přistoupit k řešení konfliktů

Konflikt vznikne tam, kde člověk nejedná tak, jak očekáváme nebo chceme.

Problémy nejsou jen vysloveně negativní, mají v sobě také pozitivní stránky. Musíme si také uvědomit, že v každé skupině lidí vznikají konflikty. Problémy a konflikty nás mají posunout kupředu, udržovat nás v závislosti na Bohu a napomáhat ke změnám.

Z tohoto důvodu je rozhodující, abychom neuhýbali obtížím z cesty.

Jako vedoucí skupinky nesmíme uhýbat problémům z cesty, jinak se nikdy nepohneme dopředu.

Je velký rozdíl mezi zdravým a destruktivním konfliktem. Konflikt je zdravý, pokud člověk není z upřímných pohnutek (to se pozná podle reakce) spokojen s něčím, co je zrovna probíráno na skupince.

1.   Cílem zdravého konfliktu je:

 • být vyslyšen,
 • moci vyjářit svůj názor,
 • rozšířit a osvětlit porozumění ve skupince,
 • podpořit skupinkové a osobní uzdravení,
 • dostat osobní odpovědi a pomoc (porozumění),
 • společně nalézt jednotu, pokoj a shodu,
 • podpořit vedoucího.

2.   Na co mám především dávat pozor při řešení konfliktů a problémů.

 1. Začni řešit konflikty, dokud jsou ještě malé (Pís 2,15).

Pís 2,15 ... "Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou!" ...

  • Buď připraven oslovit lidi a v lásce jim sdělit pravdu (Ef 4,15).

Ef 4,15 ... Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, ...

  • Buď připraven jednat - nezametej problémy pod stůl.
  • Buď připraven investovat (obětovat) čas také mimo setkání skupinky.
  • Modli se a očekávej na Boží zásah.
  • Praktický příklad: přicházení pozdě.
 1. Zůstávej stále přátelský a plný důvěry.
  • Stav proti sobě názory a ne osoby.
  • Uznej pocity a požadavky ostatních.
  • Vyhni se jakékoliv nenávistné reakci.
 1. Zjisti, zda se nejedná o komplexní problém.
  • Projednávej vždy jen jeden bod a ne několik najednou.
  • Nenech se splést, ale zůstávej u věci, dokud není nastolen pořádek.
 1. Při konfliktech, které se dotýkají více osob, přizvi všechny zúčastněné.
  • Zorganizuj setkání a jednej se všemi, kterých se to týká. To je důležité, neboť jinak vzniknou postranní řeči.
  • Postav proti sobě jednotlivé názory.
  • Takové setkání by se mělo uskutečnit mimo pravidelné skupinkové setkání.

- T - 2 -

"Nesnášenlivý (svárlivý) člověk"

"Nesnášenlivý (svárlivý) člověk" (osoba působící pohoršení a nesnáze) vnáší do domácí skupinky nezdravou dynamiku, která musí být jednoznačně identifikována a je nutno se s ní vypořádat.

Cílem "nesnášenlivého (svárlivého) člověka" je:

 • pozornost,
 • přerušení, narušení,
 • vlastní zájmy,
 • konflikty místo pokoje,
 • kontrola a manipulace,
 • změnit ostatní,
 • vyhrát diskuzi,
 • udělat se pěkným před skupinkou,
 • oslabit vedení a autoritu.

- T - 3 -

Jak mohu rozpoznat "nesnášenlivého (svárlivého) člověka"?

1.   Bezprostřední situace.

 1. Je tato osoba vždy středem ("iniciátorem") destruktivního konfliktu?
 1. Stalo by se to, kdyby tato osoba nebyla přítomna?

2.   Jeho duchovní chování.

 1. Čím se vyznačuje jeho duchovní život? (Např. hlad po Bohu, ztišení?)
 1. Žije tato osoba spíše podle slova zákona než podle Ducha Božího?
 1. Vidí všechno jen černobíle?

3.   Jeho chování na skupince.

 1. Jak se chová na skupince? (Např. snaží se upoutat na sebe pozornost?)
 1. Zajímá se tato osoba více o utkvělé představy a nápady než o správné vztahy?
 1. Chtěl by zvládnout témata nebo dělá jen "z komára velblouda"?

4.   Jeho chování k vedení.

 1. Jak se chová k vedoucímu (podrážděně, odtažitě, vzdorovitě nebo přemrštěně)?
 1. Má tato osoba potřebu vést skupinku a strhnout na sebe autoritu?

5.   Osobní chování.

 1. Jaký je jeho osobní základní postoj?
 1. Odsuzuje tato osoba ostatní nebo i sebe. Není schopna si přiznat osobní slabiny a chyby?

- T - 4 -

Včasná varovná znamení "nesnášenlivého (svárlivého) člověka"

1.   Kritika dřívějšího vedoucího.

Tato osoba může již při první návštěvě skupinky začít kritizovat vedoucího bývalé skupinky (nebo ostatní vedoucí), do níž dříve patřila. Tato kritika přichází zcela nečekaně a bez vyzvání.

2.   "Vlichotit se".

Tato osoba ukazuje již velmi záhy silné a často přehnané přání přiblížit se vedoucímu. Může se stát, že např. pozve vedoucího na jídlo nebo mu častěji telefonuje. Možná, že je také přichystán pomoci a přespříliš vedoucího chválí. Dokonce je možné, že je z počátku pro vedoucího tou nejlepší oporou. Potom se ale něco stane, vedoucí neví ani dost dobře co a náhle se z této osoby vyklube ten největší protivník vedoucího.

3.   Syndrom "co říkají ostatní lidé".

Tato osoba může přijít k vedoucímu a říci: "Někteří lidé ze skupinky za mnou přišli, protože mají problémy s tím a s tím. Chtěl jsem ti to jen říct, abys to věděl." Když se ale začne člověk na ně blíže dotazovat, zůstanou tyto osoby beze jména nebo bude sděleno, že tato jména nelze konkretizovat, neboť předmětné informace jsou důvěrné.

4.   "Sborový a skupinkový skokan".

Jedno z varovných znamení, na které musíme dávat pozor, je historie této osoby. Často byla již v jiných sborech, kde kvůli ní byly také problémy. Nesnášenlivý člověk má rovněž sklon ke střídání skupinek.

- T - 5 -

Kvůli čemu se člověk stává nesnášenlivým a svárlivým?

Většinou je to důsledek neřešených, hluboce zakořeněných problémů.

 • Málo sebevědomí.
 • Velká potřeba pozornosti k vlastní osobě.
 • Neumět nikdy přisvědčit druhému.
 • Častá odmítnutí, která zapříčiní reakci jako je útok nebo ústup.
 • Je to člověk, který nesmýšlí o sobě nijak zvlášť příznivě.
 • Má pocity nedokonalosti, chce je ale kompenzovat prováděním kontroly.
 • V extrémních situacích se ukáže jako společensky neschopný.

- T - 6 -

Jak by měl vedoucí skupinky postupovat ve vztahu k nesnášenlivému a svárlivému člověku?

1.   Předcházet nesnášenlivému člověku.

Když včas poznáš nesnášenlivého člověka, dbej na to, aby se vůbec nemohl vměšovat do tvé skupinky. Pokud totiž jednou dostane prostor, je velmi pravděpodobné, že s ním budeš mít problémy.

2.   Nesnášenlivého člověka nelitovat.

Když už máš nesnášenlivého člověka ve skupince, nelituj ho (nedávej mu tak herní prostor) a dávej pozor, aby se také nenechal litovat od ostatních členů skupinky. Učiň ho zodpovědného za jeho destruktivní a rušivé jednání.

3.   Jednej neprodleně.

Nesnášenlivého člověka rovnou oslov, když kritizuje nebo vnáší destruktivní věci a řekni: "S tím, co jsi nyní řekl, u nás nepochodíš. To je destruktivní a ničivé pro tuto skupinku. To sem nepatří. Nechci, aby se něco takového dělo."

4.   Buď silný vedoucí.

Buď přísný! Nedovol nesnášenlivému člověku, aby získal převahu nebo zastrašil ostatní. Používej v praxi autoritu, kterou máš jako vedoucí.

5.   Chraň skupinku.

Kdyby to mělo být nutné (poté, co jsi mu vyzkoušel pomoci v osobních rozhovorech a on se přesto nenechá korigovat), popros ho, aby již více na skupinku nechodil. Skupinka je důležitější než "jednotlivá" osoba. To by se mělo vždy uskutečňovat po dohodě s vedoucím pásma a s pastorem obvodu.

6.   Odkaž na správné místo uzdravení.

Potřebuje duchovní pomoc od zkušeného duchovního pastýře a ne od nějaké malé skupinky.